Durant aquest últim any i mig, des d’Alcaldia s’ha procedit a tramitar diverses recompenses i felicitacions públiques a veïns i policies locals, que per serveis policials destacats, o per la seua trajectòria professional han estat mereixedors d’ells.

Més de 20 policies locals han estat felicitats per l’alcalde per serveis destacats, especialment per actuacions contra la delinqüència, en què alguns d’ells van patir lesions, o bé serveis humanitaris o d’emergències. Els veïns, igualment, han estat reconeguts per la seua col·laboració amb la Policia Local, o per actuacions de la seua pròpia mà que han donat com a resultat algun bon servei policial.

A la Presidència de la Generalitat també s’han tramitat des d’Alcaldia, i després de l’informe favorable de la Prefectura de la Policia Local, les medalles policials per 25 anys de serveis amb trajectòria professional exemplar, o bé diplomes de jubilació, o felicitacions públiques a títol individual per serveis policials meritoris. Totes elles seran recollides en l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències en breus dates pels policies que han gaudit d’elles.

El regidor Seguretat, Raül Llopis i Palmer ha destacat que «mai s’havien tramitat aquestes recompenses i medalles que concedeix anualment la Generalitat, i el desig de la Corporació és que, tal com estableix la legislació en vigor, es tramiten i concedisquen anualment si es donen les condicions per a això».