L’Ajuntament d’Alcoi ha iniciat més de 50 expedients en el que portem del 2017 per incomplir dues de les ordenances municipals que depenen del Departament de Medi Ambient. 25 d’ells per incompliment de de les ordenances d’higiene urbana o, és a dir, a persones que han orinat o escopit al carrer, i 29 al no seguir la normativa amb els animals potencialment perillosos regulada a l’ordenança de tinença d’animals.

Durant aquest any, s’han iniciat més de 50 expedients. 29 dels expedients totals de procediment de sancionador han sigut per incomplir la normativa municipal que regula els gossos potencialment perillosos, dels qual 13 han estat resolts, 10 estan en tramitació, 2 s’han desestimat i 4 estan a punt d’iniciar-se el procediment.

Per altra banda, cal indicar que també s’han iniciat 25 expedients per incomplir l’Ordenança d’Higiene urbana, en el seu apartat 12.6. 9 d’ells ja s’han resolt per sanció, majoritàriament per pixar al carrer, encara que 1 d’ells ha sigut per escopir, 7 estan en fase d’instrucció i 9 a punt d’iniciar-se la instrucció.

L’Ajuntament disposa d’una ordenança de tinença d’animals que té per objecte fixar la normativa que regule la tinença i protecció d’animals, així com garantir-los l’atenció adequada i el bon tracte, compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones, béns i benestar social.

També especifica quins animals són potencialment perillosos i quines races de gos o que tinguen unes característiques específiques. Els propietaris han de complir una sèrie de normes especificades en l’ordenança com obtindre una llicència i registrar l’animal.

A més, per a la presència i circulació en espais públics dels gossos potencialment perillosos és obligatori, la utilització de corretja o cadena de menys de 2 metres de longitud i no extensible, L’ús d’un boç adequat per a la seua raça sense que es puga dur més d’un d’aquests gossos per persona.

Tampoc no podrà conduir-se un animal potencialment perillós al costat d’un altre animal no considerat potencialment perillós i és obligatori que la persona que els conduïsca i controle porte amb ell la llicència administrativa que n’autoritza la tinença, així com la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals potencialment Perillosos.

Per la seua part, l’ Ordenança d’Higiene urbana és va aprovar amb amb la fi establir una sèrie de mesures per a aconseguir; en primer lloc que Alcoi siga una ciutat cada dia més neta, i en segon que camine amb pas ferm cap a la sostenibilitat gràcies a una correcta gestió dels seus residus en el marc d’una filosofia de reducció, reutilització i reciclatge dels mateixos.

En el seu apartat 12.6., indica que «Es prohibeix escopir i fer aigües majors o menors en les vies i espais públics i privats que no estiguen habilitats per a tal fi».

 

Foto: Steve Burdick (Licència Creative Commons)