L’Ajuntament ha avançat la campanya de control de la processionària del pi, ja que causa del canvi de models de temperatura i precipitacions, hi ha presència d’aquesta eruga. Els treballadors de la Brigada de Parcs i Jardins estan revisant i tractant els parcs i zones de responsabilitat municipal. Aquesta campanya normalment es realitzava a finals del mes de febrer.

La campanya per al control i eliminació de la plaga de la processionària (Thaumetopoea pityocampa), inclou el tractament dels pins dels terrenys de titularitat pública i la inspecció de les parcel·les de propietat privada que, per les seues característiques, es considera que tenen un risc potencial.

Pel que fa a les zones privades, davant el risc que suposa la presència d’aquestes bosses d’insectes per als ciutadans, es recorda que car realitzar el contingut a l’article número 14 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana d’Alcoi, «Els propietaris de solars, terrenys, patis interiors de les illes de cases, galeries comercials i semblants, hauran de mantenir-los (…) en les degudes condicions d’higiene, salubritat i seguretat, incloent-hi les tasques de desinsectació, desratització i desinfecció».

L’incompliment d’aquest punt podrà ser sancionat, d’acord amb l’establert en l’ordenança anteriorment esmentada, sense perjudici de les responsabilitats penals o civils que siguen procedents i dels possibles costos en cas d’execució subsidiària municipal.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez ha indicat que «el Departament de Medi Ambient ja està treballant en el control d’aquesta plaga, hem de felicitar-los perquè no han esperat a l’època habitual que és a finals de febrer o principis de març i s’han avançat, ja que l’eruga ha baixat dels pins abans». Martínez insisteix en el fet que «els propietaris de les parcel·les privades també han de tenir cura per a evitar els riscs que provoca la processionària, des de la nostra regidoria estem treballant per a què la gent puga passejar de forma tranquil·la amb els xiquets i mascotes que són els qui més solen patir les conseqüències de tocar o posar-se a la boca aquesta larva».