Ahir a la vesprada es va produir un episodi de forta pluja amb un cabal de precipitació de gran intensitat en poc espai de temps. La falta de clavegueram aigües a dalt de la rotonda sumat a l’arrossegament de terres de les mateixes zones enjardinades va provocar una acumulació d’aigua i fang en el carrer Camí Vell de Batoi que va preocupar als veïns.

Cal ressaltar que la rotonda encara no està acabada i malgrat la seua obertura al tràfic per a agilitar la circulació en la zona encara queden treballs a realitzar, ja que l’obra encara no està recepcionada. Encara falta la consolidació de les zones enjardinades i la instal·lació de clavegueram en la zona anterior a la rotonda i algun reforç de clavegueram en la mateixa rotonda que arreplegue l’acumulació d’aigua que es genera en la carretera de Banyeres i així poder desviar aqueixa avinguda d’aigua que anteriorment desembocava en el carrer Oliver i ara ha anat a la rotonda.

«L’Ajuntament d’Alcoi no rebrà cap obra que no complisca amb tots i cadascun de les condicions del projecte i en cap cas fins que el resultat de la mateixa siga òptim no es donaran per acabats els treballs i no serà recepcionada la mateixa», ha indicat el regidor d’Obres, Jordi Martínez.

L’obra en qüestió està realitzada sota la redacció d’un projecte, l’execució d’una empresa i l’adreça d’obra per part municipal amb els tècnics que controlen el procés d’aquesta.

EL PROJECTE
Recordem que aquest projecte es basa en els principis smart city fent que els vianants i els espais verds siguen prioritaris tant en superfície com en ordenació. S’ha optimitzat el disseny perquè siga un espai de baix impacte acústic mentre que s’han disposat zones verdes «embuatant» visualment les àrees per als vianants i d’esplai.

El disseny ha tingut en compte l’escala i dimensions dels espais perquè el ciutadà senta que és un espai prioritàriament per als vianants. Açò s’aconsegueix fent que la secció verda i per als vianants sempre siga major que l’espai de circulació rodada. Igualment la introducció d’elements decoratius en el projecte com el creat amb les àrees cromàtiques indicatives de velocitat en les illetes ajuden a aportar una percepció amable de la infraestructura viària.

Cal ressaltar la sostenibilitat basada en factors com la reutilització de totes les preexistències materials, l’optimització de traçat per a reduir velocitat i amb açò impacte acústic i emissions, així com la utilització de materials i vegetació local. Més d’un terç del projecte és àrea vegetal i més d’un 50% de la superfície urbanitzada permetrà la filtració de l’aigua de pluja, quan estiga finalitzada per complet. Tant el reg gota a gota, com la il·luminació LED són instal·lacions sostenibles, a més s’ha millorat la qualitat ambiental amb la instal·lació d’elements arbustius i arboris de la comarca que netegen l’aire de la zona.

Finalment, indicar que el motiu central de la glorieta és un disseny inspirat en la naturalesa de les nostres muntanyes i un element paisatgístic inspirat en la Indústria Alcoiana. En el qual s’ha apostat per una solució paisatgística innovadora amb sedum que requereix poca aportació d’aigua, poc manteniment i augmenta la qualitat ambiental de la zona. L’aposta pel sedum per a crear zones verdes en espais urbans és innovadora a escala nacional i pionera a nivell Comunitat Valenciana.