El divendres va passar per Junta de Govern, la segona convocatòria de les ajudes en règim de concurrència competitiva, destinades a la rehabilitació i adequació d’elements fixes d’ornat amb valor històric i artístic, ubicats en interiors i jardins d’immobles privats, que estiguen catalogats en el PGOU, o incloses al catàleg de bens i espais protegits del PGOU, i ubicats al Conjunt Històric Artístic declarat.

Els propietaris i posseïdors dels espais i elements rehabilitats que resulten beneficiats amb aquesta subvenció, hauran de facilitar la visita pública d’aquests, almenys, durant quatre dies al mes, durant cinc anys a partir de la data de la concessió de l’ajuda, en dies i horari predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada a través de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alcoi, al càrrec del qual estarà l’organització i el control de les visites. El règim de visites que s’establisca haurà de garantir degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar.

Podran ser objecte de subvenció les actuacions el pressupost protegit de les quals supere els 2.000 €. L’import de l’ajuda a la rehabilitació d’elements serà el 75 % del pressupost protegit amb un màxim de 2.000 €. El termini per a presentar les ajudes començarà una vegada es publiquen i s’acaba el 30 de setembre de 2018.

La primera convocatòria va donar una ajuda per un projecte del Circulo Industrial, que se centrava en la restauració del sostre i taulat del Salón Largo y el Rotonda, així com el repintat dels elements ornamentals del jardí incloent la barana de la font, els bancs i la fusteria exterior.

La regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano, comenta: «L’any passat ja vam estrenar aquestes ajudes, donant una d’elles al Círculo Industria, ajudant a la recuperació i manteniment de patrimoni modernista. Esperem que, poc a poc, es conega més aquesta possibilitat i els propietaris s’animen, a presentar-se recuperant així el patrimoni alcoià i alhora, donant als ciutadans i visitants l’oportunitat de conèixer-lo amb visites guiades».