Durant el primer semestre de l’any s’ha fet un total de 35 expedients sancionadors que han suposat 64 sancions a propietaris de gossos que han incomplert l’ordenança de tinença d’animals.

Un total de 30 sancions han sigut lleus per un import de més de 2.700 euros, 25 han sigut considerades greus amb un import de més de 12.000 euros i 9 molt greus el que ha suposat un total de més de 24.000 euros.

Les sancions lleus han sigut per portar el gos solt en zones on està prohibit, les greus han tingut diversos motius: no identificació del gos segons la normativa en vigor (utilitzant un xip identificatiu), possessió d’un gos no inscrit al Registre Municipal d’Animals Domèstics i per passejar un gos potencialment perillós sense boç o sense estar lligat amb una cadena curta. Al capítol de molt greus les sancions han vingut donades perquè el propietari no tenia llicència de gos potencialment perillós. Cal destacar un mateix propietari d’un gos potencialment perillós, que ha estat reincident, en portar el gos sense boç i sense llicència, el que li ha comportat una sanció de 7.212,15 euros.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez, destaca que «Des del Govern Municipal es continuarà treballant per aconseguir que totes aquestes conductes que són responsabilitat dels propietaris siguen sancionades i permeten la convivència dels veïns i dels animals. No es pot tolerar que determinades despreocupacions dels propietaris que són imprudències puguen provocar algun fet més greu».