La proposta d’ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Alcoi ja està damunt de la taula per a passar pel plenari d’octubre i ve amb diverses novetats. Una de les més importants, i que afecta a la butxaca de tots els alcoians, és la proposta d’una nova rebaixa de l’Ibi, passant del 1,05 de l’inici de legislatura fins a l’1,00 que es proposa per al 2019. L’altre estalvi important afecta a les escoletes municipals, ja que tal i com es va aprovar pel plenari de maig, passen a ser gratuïtes per als xiquets de 2 anys pagant únicament el servei del menjador i també es deroga la taxa de la ORA al no renovar el contracte. D’altra banda, també s’incorpora una taxa per l’abocament d’escombraries, proposada pel Partit Popular, per aquells que més ús fan del Ecoparc.

D’aprovar-se les ordenances, aquest any el IBI tornaria a baixar a la ciutat, quedant al 2019 en l’1,00, la xifra més baixa dels últims 25 anys. Cal recordar que a l’inici de la legislatura estava al 1,05, I l’any passat es va quedar al 1,’1. Alcoi és una de les que menys impostos paga comparativament amb ciutats del mateix nombre d’habitants, ja que la mitjana està en 545,62 i en Alcoi és de 410,52. També cal destacar que la pressió fiscal a Alcoi també és menor ja que està als 500,46 euros per habitant de mitjana, front als 685,35 de poblacions similars, o els 669,29 de mitjana la província, o els 695,40 de la mitjana nacional.

Un altra novetat de la proposta de les ordenances fiscals és la regulació d’una taxa per a l’abocament a l’Ecoparc proposada pel Partit Popular, i que el govern ha acceptat . A partir de 500 kg serà de 0,075 euros per kg, per coadjuvar al pagament del servei municipal per part dels que més ús facen.

En referència a les taxes i preus públics, alguns queden igual i altres augmenten un 2,2% per adequar-se al augment de l’economia. Es queden igual, entre altres, el IAE, el Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica; Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres; Impost Municipal sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana; transport universitari…

La regidora d’hisenda, Vanessa Moltó, explica: «Podem estar molt orgullosos de la tasca que hem realitzat en matèria d’hisenda. Des que estem governant, d’una banda hem racionalitzar la despesa per sanejar els comptes municipals que ens vam trobar; i l’any passat vam tancar amb un superàvit ajustat propi dels pressupostos equilibrats. D’altra banda, als últims anys hem apostat per ajudar als col·lectius menys afavorits reduint els seus impostos I triplicant al pressupost de serveis socials respecte a governs anteriors. Cal destacar també la reducció de l’IBI que hem fet, i a dia d’ara, el IBI que paguen els alcoians és el més baix dels últims 25 anys, el que beneficia la butxaca de tots els ciutadans».

Als últims anys s’han aplicat altres mesures en matèria d’hisenda des del govern com:
– l’augment Del límit de la renda en la taxa de la brossa fins 12.000 euros per poder bonificar un major nombre de famílies
-la instauració de les ajudes a les famílies en situació de precarietat econòmica per coadjuvar al pagament de obligacions i càrregues, amb una ajuda de 75 euros amb caràcter general per família
-la bonificació en el consum de l’aigua potable en el primer tram per a famílies on la renda siga inferior a 12.000 euros , aplicant el mateix criteri que a la brossa
– la unificació de procediments per sol·licitar els beneficis fiscals per la brossa , l’aigua i les ajudes a les famílies
-la possibilitat d’avançar el pagament i domiciliar de forma conjunta els tributs de brossa, guals i vehicles , i rebre una bonificació del 5% en lloc del 2% que s’aplica als rebuts domiciliats
Respecte als objectius de modernització de l’administració , els ciutadans que ho desitgen poden rebre de forma telemàtica el avís de pagament dels rebuts domiciliats, s,ha incrementat el nombre d’autoliquidacions que es poden fer telemàticament i s’ha implementat la passarel·la de pagaments

També s’han introduït altres beneficis per part del present govern com:
-el increment de la bonificació per vehicles híbrids i elèctrics que ha passat al 50% a partir del segon any en lloc del 25%,
– introducció de bonificacions per a famílies nombroses, monoparentals o en situació d’atur en diverses taxes o preus públics
– bonificacions per als usuaris del carnet jove per diferents taxes o preus públics
-bonificacions al ICIO fins 95% per al foment de la empleabilitat i aplicació d’un tipus reduït del 1% per a obres al casc històric
-bonificacions a les llicencies per a negocis que van des de l’exempció al cas del casc antic, fins a bonificacions del 30 el 50 i el 95% per menors de 45 anys , aturats de llarga duració o per concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació respectivament