Després de l’aprovació de Reial decret-llei 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, de 5 d’octubre, que va entrar en vigor des del 8 d’octubre de 2018, s’han introduït diferents canvis ampliant els criteris per a poder ser beneficiari del nou Bo Social. L’Ajuntament recorda que el 31 de desembre acaba el termini per als que eren beneficiaris de l’antic bo social i també per als que volen demanar el bo tèrmic, que suposa una nova ajuda per al pagament dels sistemes de calefacció, aigua sanitària i cuina. Els nous beneficiaris tenen de temps fins que s’acaben el mesos d’hivern.
Una altra novetat important és que s’amplia el col·lectiu de circumstàncies especials ja que s’inclou a les famílies monoparentals. També, s’inclou en aquesta categoria a les famílies amb persones en situació de dependència grau II o III. Tots dos col·lectius eleven els límits de renda respecte de l’índex IPREM en 0,5 punts, respecte dels aplicats als consumidors vulnerables en general.
Pensions mínimes: En el cas de famílies amb tots els membres pensionistes, que perceben la pensió mínima, es permet altres ingressos addicionals de fins a 500 €/any.
Increment del límit subvencionable i còmput mensual acumulable: S’eleva en un 15% el límit d’energia anual que pot ser subvencionada amb Bo Social. Al mateix temps, es canvia el còmput mensual d’aquest límit. Els mesos en els quals el consum supere el límit amb descompte, s’afegirà l’energia no consumida amb dret a descompte dels dotze mesos anteriors.
Fi del període transitori: Els clients de l’antic Bo Social que no ho hagen renovat prèviament, deixaran de gaudir-ho des del dia 8 d’octubre de 2018 i, per tant, ja no es beneficiaran del descompte que tenien en la factura. Però si sol·liciten el nou Bo Social abans del 31 de desembre de 2018 i complisquen els requisits per a ser beneficiaris, se’ls aplicarà amb caràcter retroactiu des del 8 d’octubre. D’aquesta forma, la qual cosa es fa és prorrogar el període transitori únicament als beneficiaris que realment tenen dret al bo social.
Prohibició de cort: En cas d’impagament, no podrà tallar-se el subministrament elèctric a les famílies beneficiàries del bo social que tinguen menors de 16 anys, persones amb dependència grau II o III, o amb minusvalidesa superior al 33%. La situació de vulnerabilitat social d’aquests col·lectius haurà de ser acreditada, mitjançant document expedit pels Serveis Socials de les Administracions Públiques competents. El cost de l’impagament serà finançat per totes les comercialitzadores com el Bo Social.
Bono Social Tèrmic: S’aplicarà als beneficiaris del Bo Social elèctric una ajuda per al pagament dels de sistemes tèrmics de calefacció, aigua calenta sanitària o cuina. Serà un pagament únic, calculat en funció de la localització geogràfica de l’habitatge i del grau de vulnerabilitat. Aquest Bo Social tèrmic anirà a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat. Aquest hivern ho rebran les llars que estiguen acollits al Bo Social elèctric a data de 31 de desembre. Els potencials beneficiaris rebran, en els seus domicilis, una comunicació directament del Ministeri, informant-los que tenen dret a percebre l’ajuda. El pagament d’aquesta ajuda ho realitzarà també el Ministeri, mitjançant una transferència bancària, abans del 31 de març de 2019.
Estratègia Nacional contra la Pobresa energètica: En el termini de 6 mesos el Govern ha de presentar una estratègia de lluita contra la pobresa energètica, considerant els llindars de renda i la situació de vulnerabilitat dels col·lectius afectats. Per a açò, ha de comptar amb la participació de les Comunitats Autònomes, agents i col·lectius associats. Segons l’exposició de motius del RD-L, el finançament d’aquest pla haurà de tenir en compte els recursos pressupostaris de cadascuna de les Administracions Públiques participants en aquestes polítiques.
Sancions per a les Comercialitzadores de Referència. S’introdueixen sancions a les Comercialitzadores de Referència que dificulten el procés de sol·licitud del Bo Social als consumidors

On sol·licitar-ho i quina documentació ha d’aportar-se?
Sol·licitant-ho, per telèfon, correu electrònic, correu ordinari, o fax directament a alguna de les comercialitzadores de referència, els qui té l’obligació d’oferir i finançar el bo social.
Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la següent documentació acreditativa:
• Fotocòpia del NIF/NIE del titular del punt de subministrament i de cadascun dels membres de la unitat familiar a la qual pertany el titular per als quals aquest document siga obligatori i, si escau, dels menors de 14 anys de la unitat familiar que disposen d’ell.
• Fotocòpia del llibre de família de la unitat familiar al que pertany el titular del punt de subministrament o, si escau, certificació de la fulla individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar a la qual pertany, o com alternativa, qualsevol document expedit per l’autoritat competent que acredite, de manera fefaent, l’estat civil del sol·licitant (per exemple un “certificat de fe de vida i estat”).
• Certificat d’empadronament en vigor de tots els membres de la unitat familiar a la qual pertany. • Si es tracta d’una família nombrosa: fotocòpia del títol corresponent.
• Si es compleix alguna de les “circumstàncies especials” a), b), c) o d) (veure pàgina 10): Certificat dels serveis socials de l’òrgan competent.
En la sol·licitud és obligatori que tots els membres de la unitat familiar autoritzen amb la seua signatura les comprovacions dels requisits de renda i la sol·licitud d’informació de les Administracions Públiques, que puguen atendre al consumidor
Si no sap com tramitar-ho o existeix alguna dificultat en la tramitació pot preguntar en la OMIC i li ajudarem a resoldre els seus dubtes.