L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha llançat una nova convocatòria d’ajudes destinada a la millora de polígons industrials de la Comunitat que comptarà amb un pressupost inicial de 12,8 milions d’euros.

Aquesta convocatòria està dirigida a tots els municipis de la Comunitat Valenciana i contempla la subvenció de fins al 100% dels projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

Segons estableix l’ordre que aquest dijous s’ha publicat en el Diari Ofiical de la Generalitat Valencaina (DOGV), serà requisit que al polígon industrial per al qual se sol·licita la subvenció no se li hagen concedit ajudes amb càrrec a l’exercici 2019. Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud de l’ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2019.

Són ajudes per a projectes o actuacions de caràcter anual (executables en l’exercici 2019) i comptaran amb una subvenció màxima de 200.000 euros per polígon.

L’objectiu és continuar donant suport als ajuntaments perquè puguen dur a terme actuacions en els polígons industrials per a millorar els seus accessos, serveis, seguretat i la seua imatge.

Es tracta, en definitiva, de fer les àrees industrials més atractives per a impulsar així la implantació de nous projectes que generen nous llocs de treball i contribuïsquen a dinamitzar l’economia dels municipis i les comarques.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 25 de gener de 2019 i finalitzarà el pròxim 22 de febrer de 2019 a les 23.59:59 hores. La sol·licitud ha de presentar-se en el registre telemàtic de l’Ivace accessible a través de la seua pàgina web consultar aquí .

L’ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables amb limitacions: en els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m², la limitació s’estableix en 3 euros/m²; en els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m², la limitació s’estableix en 2 euros/m². Les ajudes es concediran davall el règim de concurrència competitiva.

Actuacions subvencionables

Entre les actuacions subvencionables que contempla l’ordre d’ajudes de l’Ivace es troba l’obra civil que permeta la implantació de fibra òptica, la instal·lació de càmeres a través de CCTV connectat a la Policia Local, carril bici, passarel·les de vianants, ampliació o creació de depuradora, millora de la imatge del polígon, millora de l’enllumenat públic, generació d’energia renovable i serveis contra incendis.

També se subvencionarà la implantació d’ecoparc o de sistemes de gestió de residus, millora de zones verdes, creació d’eina web amb informació del polígon industrial accessible a l’Ivace, millora viària: més aparcaments o vials, vials més amplis, nous accessos, senyalització o identificació de carrers, senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit, millora del sanejament separatiu de les aigües residuals, millora en el subministrament d’aigua, bruta i potable o augment de cabal i pressió i dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió.

Amb aquesta nova convocatòria es dóna continuïtat i es complementa a les ajudes ja publicades anteriorment per l’Ivace que han permés millorar i modernitzar els polígons i àrees industrials de la Comunitat i que estan contribuint a impulsar el procés de reindustrialització.