El Departament d’Habitatge de l’ajuntament d’Alcoi té per objectiu garantir el dret d’accés, ús i gaudi d’un habitatge digne i adequat per part de les unitats familiars i de les persones en funció de les necessitats i de les seues característiques culturals. Els habitatges socials de les quals es disposa estan destinades com un instrument més per a la integració social, assegurant unes condicions d’habitatge a les persones que es troben amb dificultats d’accés a habitatges en règim normalitzat i atendre les necessitats d’allotjament a preu de mercat.

La gestió de l’arrendament dels habitatges de propietat municipal permet atendre la demanda de forma adequada, ja que possibilita una major rotació dels immobles i una millor adequació a les circumstàncies canviants de les persones i de les famílies beneficiàries (augment o disminució dels membres de la unitat familiar, variacions d’ingressos, problemes de mobilitat, etc.). Durant aquesta legislatura l’ajuntament ha dedicat un total de 298.780,77 euros al manteniment i millora d’habitatges municipals.

Així mateix cal ressaltar que en el període 2017-2018 des del Departament d’Habitatge es van realitzar 96 atencions a demandants d’habitatge municipal. És important destacar que el 69,79% de les atencions corresponen a dones, enfront del 30,21% que corresponen a homes.

Les edats estan compreses entre el 14% menors de 30 anys, el 30% entre 30-45 anys i el 25% majors de 45 anys. Així mateix, el 55,21% són unitats convencionals compostes entre 2 i 4 membres. El 25% correspon a famílies monoparentals. En total, 6 famílies són víctimes de la violència de gènere. Pel que respecta als ingressos, el 62,50% de les persones ateses els tenen per davall de l’IPREM. Finalment indicar que el 13,54% té algun tipus de discapacitat, el 72,92% dels sol·licitants no tenen contracte de treball i el 39% depenen d’altres ajudes socials.

Durant la legislatura han dut a terme 15 adjudicacions d’habitatge municipal, cinc de les quals en 2018, any en què també s’han adjudicat dos com a pisos d’emergència social que permeten l’allotjament immediat i provisional de les famílies o persones que es veuen obligades a abandonar el seu domicili habitual.

INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ DUTES A TERME PER L’EQUIP TÈCNIC
Durant la legislatura el personal en el departament ha augmentat, passant de 3 a 7 persones. Aquest equip tècnic realitza des de l’inici de la relació contractual la gestió i el seguiment de les condicions d’habitabilitat en funció de la realitat de les unitats familiars, les quals poden variar en relació al nombre de membres, variacions en el nivell d’ingressos i/o dificultats per a fer front al pagament de rebuts, aspectes vinculats amb l’estat físic de l’habitatge i valoració de factors socials en l’estudi de regularització respecte al dret d’ús de la mateixa o modificació del règim d’adjudicació. Els contractes gestionats han sigut 29 anuals que són de renda antiga, 41 mensuals i 25 en precari.

D’altra banda, des de la intervenció social, aborden situacions que requerisquen valoració de les circumstàncies familiars i sí que es detecten necessitats i indicadors de risc d’exclusió, activen i coordinen propostes d’actuació mitjançant un pla intervenció que afavorisca la integració i atenció integral de les persones i/ famílies.
Actualment el departament està intervenint amb 25 famílies que per les seues circumstàncies personals i familiars es troben en situació de precarietat i de vulnerabilitat. Aquesta intervenció es realitza mitjançant entrevistes personals, visites domiciliàries periòdiques i el registre del seguiment.

INTERVENCIONS DIFERENCIADES PER ÀREES.
En l’àrea socioeducativa, l’objectiu és dotar d’instruments bàsics de suport tècnic a les persones i unitats de convivència per a la correcta organització i funcionament de la llar. Huit persones han rebut atenció en l’hàbit d’higiene i neteja personal, han intervingut en la neteja de nou habitatges, atés a la gestió econòmica de 21 famílies i realitzat el seguiment de 14 famílies en l’escolarització dels menors.
Pel que respecta a l’àrea salut, tenen com a finalitat els controls de salut, realitzant el seguiment sanitari a 7 persones.
Quant a l’àrea laboral, en la qual el propòsit és el d’identificar les necessitats formatives i laborals i derivar als recursos corresponents d’orientació laboral, han rebut atenció i derivació a orientació laboral 9 persones.
Finalment indicar que el departament també treballa en la mediació, amb la intenció d’intervenir per a promoure la convivència familiar i veïnal i la resolució de conflictes que apareixen entre ells. Entre les incidències destaquen les molèsties veïnals provocades per sorolls, pels animals de companyia i impagament de factures de la comunitat, etc. Han realitzat mediació informal amb quasi tots els usuaris, gestió de control de deutes en 17 usuaris i derivació i suport d’altres institucions de 19 usuaris.
«El departament d’Habitatge ha augmentat més del doble el nombre de treballadors per a poder realitzar correctament el seu treball. Es tracta d’una comesa molt important i sensible amb la societat, ja que és essencial el treball personal i individualitzat amb famílies que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat per a oferir-los eines en diferents aspectes que milloren la seua situació i autonomia que les ajuden a millorar les condicions de la seua vida», ha explicat l’edil d’Habitatge, María Baca.