El Pla General Estructural d’Alcoi farà un pas endavant més aquesta vesprada al Ple Ordinari on es presentarà la proposta de resolució d’al·legacions i obertura d’un nou període d’informació pública de la versió preliminar del Pla General Estructural d’Alcoi, del Catàleg de Proteccions Estructural i de la resta de documents exigibles per la normativa sectorial, modificats com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública.

Una vegada es va tancar el període d’exposició pública s’han contestat totes les al·legacions, un total de 56 i 16 informes. Les al·legacions són presentades per particulars i els informes per entitats públiques.
Donat que el conjunt de respostes a les sol·licituds concretes rebudes resulta necessari realitzar diverses modificacions en el contingut i la forma del document de la versió preliminar del PGE, i atés que es poden considerar canvis significatius, atenent l’article 53.3 de la LOTUP, es procedirà a sotmetre de nou a consulta i participació pública el contingut de les modificacions propostes, així com el compendi d’informes dels organismes consultats i les al·legacions presentades en resposta a les quals s’ha considerat oportú realitzar aquestes modificacions.

Les modificacions recollides en aquesta addenda no suposen un canvi del model territorial proposat pel PGE, més aïna una confirmació d’aquest, amb modificacions puntuals del model inicial. El termini d’exposició pública serà de 20 dies.
«En resum, estem amb un document de consens i marca un model de ciutat compacta que tots assumim i entenem que és el model de futur que necessita Alcoi», ha ressaltat el regidor de Territori i Ciutat Intel·ligent, Manolo Gomicia, qui ressalta que s’ha arribat a aquest «després del procés d’al·legacions i la incorporació de moltes d’aquestes, més del 50% han sigut estimades parcialment o totalment i algunes desestimades s’han derivat al pla pormenoritzat, i de totes les propostes dels informes d’organismes públics».
«Vull agrair l’esforç i la professionalitat de l’equip redactor i dels tècnics de l’ajuntament que han aconseguit que tinguem un document pràctic per al desenvolupament de la ciutat tant des del punt de vista social com econòmic», ha conclòs, Gomicia.

Respecte als canvis més significatius, hi ha 3 en zones urbanes, 7 en zones de nou desenvolupament podent destacar els de les zones rurals, en la Vall del riu Polop, en el paisatge protegit del Serpis, en el perímetre de protecció de punts d’abastiment d’aigua per al pou de El Molinar i en les vies pecuàries.

Pel que fa a la xarxa primària de comunicacions hi ha 4 canvis significatius. Cal ressaltar que el sostre màxim de població es veu substancialment rebaixat passant de 79.883 habitants en la versió preliminar a 69.843 en aquesta proposta. Açò suposarà una reducció de les superfícies de zones de nou desenvolupament d’ús residencial en SR-3 Llometes, SR-6 Nou Batoi i SR-8 Serpis. Així com una reducció de l’edificabilitat total d’ús residencial permés en els sectors de nou desenvolupament amb aquest ús. Els límits a aquesta reducció es fixen amb dos condicionaments principals: els sectors el plantejament dels quals aprovat s’assumeix que no han vist reduïda la seua edificabilitat i les variacions d’edificabilitat residencial no modifiquen les densitats residencials plantejades.

Es fixa un valor màxim de població a complir en les determinacions del Pla d’Ordenació Pormenoritzada (POP), i per complir aquest objectiu evitant l’excés de població, des de les directrius del PGE s’indicarà que el POP deurà proposar el canvi d’ús a altre tipus d’activitats, no necessàriament d’ús residencial, com els usos de terciari o industrials compatibles amb l’ús residencial, afavorint la convivència integrada d’usos pròpia de la ciutat compacta.

Donada aquesta disminució de població es readapten totes les taules referides a sectors residencials potencials de nou habitatge, que serà finalment de 4.320.
Quant a la gestió s’elaborarà un nou pla d’ordenació que expressa gràficament els criteris per la delimitació de les àrees de repartiment, i respecte a les normes urbanístiques s’han actualitzat diverses cites a la legislació vigent, en especial en matèria de legislació estatal de sòl, carreteres i ferrocarrils.
Un altre apartat és el de modificacions d’estudis sectorials del PGE, que inclou diversos subapartats.
– Estudi ambiental i territorial estratègic (EATE): Les modificacions realitzades en la memòria de l’EATE han consistit en l’adaptació dels paràmetres dels sectors de desenvolupament, així com l’actualització dels indicadors del plantejament.
– Estudi del paisatge: es modifica en tres aspectes, la memòria, les fitxes d’unitats i l’estudi d’alternatives per a sòl tecnològic avançat.

També s’ha adaptat l’estudi d’afecció al Domini Públic Hidràulic, i es crea una nova documentació amb un estudi de trànsit i un informe d’impacte de gènere.
L’equip redactor del Catàleg de Proteccions Estructurals també ha resolt els 4 informe i les 2 al·legacions presentades, per tant es presentaran també les conclusions justificades de tots aquests punts.

Cal recordar que el PGE, el Pla General Estructural, que en aquests moments està tramitant-se en Alcoi, marcarà el futur urbanístic de la ciutat per a les pròximes dècades. El pla ha estat elaborat després d’un llarg període de participació que va començar en 2013 per l’empresa que va guanyar la licitació. Al llarg de molts mesos, es van portar a terme reunions amb les associacions de veïns, tant de forma individual com col·lectiva; amb la resta de grups polítics de la ciutat, també els grups sense representació a l’ajuntament. Una vegada aprovat pel Plenari Municipal, va començar la fase d’informació i es van fer reunions informatives amb els partits polítics; el CES; entitats i col·lectius socials; i amb tècnics i professionals del sector. El Govern, va esperar que passara l’estiu per a obrir el període d’exposició pública a tots els ciutadans per afavorir al màxim la participació. Va haver-hi una oficina i personal redactor per atendre qualsevol persona que necessitara consultar el pla. Paral·lelament també es van realitzar unes jornades d’arquitectura, obertes al públic en general, a l’Àgora sota el lema Alcoidemà, reflexionant sobre la ciutat i el pla general.