Les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi se celebren des del segle XVI, i adquireixen a mitjan segle XVIII les característiques que les defineixen i que conformen la seua estructura actual. En consideració al que disposen les normes, i mitjançant el corresponent decret, es procedeix a la declaració d’aquesta manifestació cultural i festiva com a bé d’interés cultural immaterial.

La tramitació de l’expedient es va iniciar per resolució d’incoació de 16 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. En el procediment s’ha concedit tràmit d’audiència a l’Ajuntament d’Alcoi, i en l’expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i de la Universitat d’Alacant.

La festa és una recreació de la lluita entre el bàndol musulmà i el bàndol cristià comandat per Jaume I, en el context d’enfrontament militar en l’antic regne de València del segle XIII.

Els orígens d’aquesta festa es remunten al principi del segle XIV amb la celebració estrictament religiosa de la festivitat de Sant Jordi. Al principi del segle XVI l’Ajuntament d’Alcoi decideix donar més importància a la celebració i va incloure actes profans, i a mitjan segle XVIII ja van quedar determinats els elements que la integren actualment.

La proclamació de la festa es fa el diumenge de Pasqua de Resurrecció i té una durada de tres dies al voltant del 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi. Es tracta del dia de les entrades, amb les desfilades de les entrades cristiana i mora; el dia de Sant Jordi, amb les processons de les relíquies i la imatge del sant; i el dia de l’Alardo, amb diverses desfilades i ambaixades dels dos bàndols, que culmina amb l’aparició de Sant Jordi sobre els merlets del castell.

A més de la declaració com a bé d’interés cultural immaterial i la descripció detallada de cada un dels actes que integren la festa, el decret estableix també les mesures de protecció i salvaguarda del bé, com són la realització de treballs d’identificació, descripció, i investigació del bé, la incorporació de testimonis i la necessitat de vetlar pel desenvolupament correcte i per la pervivència d’aquesta manifestació cultural. La gestió del bé correspondrà a l’Associació de Sant Jordi i a l’Ajuntament d’Alcoi.

Cal recordar que la Llei de patrimoni cultural valencià disposa que es podran declarar com a béns d’interés cultural les activitats, els coneixements, els usos i les tècniques que constitueixen les manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i el gènere de vida tradicionals del poble valencià. A més, la llei estableix que aquesta declaració es realitze mitjançant decret del Consell.