El Partit Popular proposa en el Ple del dijous la signatura d’un Pacte per l’Accessibilitat. La moció planteja cinc mesures bàsiques per a aconseguir el compromís i acord de tots els grups polítics, a partir del qual implicar tècnics en la matèria i a veïns. Les mesures són la creació d’una comissió mixta tècnica, política i ciutadana d’Accessibilitat; ampliar el Pla d’Accessibilitat a tota la ciutat; definir un calendari i pressupost d’inversió anual per a l’aplicació del pla; reforçar la inspecció i actualitzar l’Ordenança municipal d’Accessibilitat.

“Una ciutat inaccessible és una ciutat que discrimina a part de la seua població. Sota aquesta premissa, Alcoi ha de treballar, com a ciutat integradora, en l’eliminació de barreres arquitectòniques i situar l’accessibilitat com a eix transversal que regisca totes les àrees de la política municipal”, manifesta el portaveu del PP, Quique Ruiz. Segons explica, aquest pacte és una de les reivindicacions de l’associació Avançar, que també ha qüestionat que el pla estiga incomplet, ja que només recull actuacions en vies principals.

El PP destaca la validesa del pla aprovat en 2017, ja que estableix prioritats, pressupost de les accions i calendari d’execució. No obstant això, Ruiz apunta la necessitat d’ampliar-ho a tota la ciutat, amb una anàlisi exhaustiva de tots els carrers. El portaveu del PP recalca que l’accessibilitat no és sol una qüestió d’obres, sinó d’un nou concepte de ciutat. Per això considera bàsic crear una comissió mixta tècnica, política i ciutadana d’Accessibilitat. “Ha de ser l’òrgan que controle el compliment del pla i establisca les prioritats d’actuació”, explica Ruiz.