La Junta de Govern va aprovar l’expedient de contractació per a adjudicar, per procediment obert i tramitació ordinària el servei destinat al desenvolupament del programa d’activitats juvenils en el Centre Cervantes Jove (CCJ).

L’objectiu d’aquest contracte de serveis és el disseny i el desenvolupament d’un programa d’activitats i tallers d’animació sociocultural per al sector juvenil en el Centre Cervantes Jove (CCJ). A més, es podran organitzar i realitzar activitats en altres barris, instal·lacions municipals, espais públics, etc.
Les necessitats a satisfer mitjançant el contracte són: la gestió del servei del Centre Cervantes Jove (CCJ); serveis d’informació i animació juvenil, la programació de cursos i activitats a realitzar en el marc d’aquest servei i la Informació i atenció a la joventut en l’Espai Jove.

Per al desenvolupament del servei, es comptarà amb equip tècnic del Departament de Joventut i de l’empresa adjudicatària i haurà de plasmar-se en accions concretes. L’adjudicatària haurà d’elaborar i desenvolupar les següents estratègies:

Estratègia educativa:
Es treballarà Desenvolupament personal: dotar d’habilitats per al creixement personal per a la presa de decisions autònoma i responsable.
Emancipació: dotar de recursos per a una vida autònoma.
Participació juvenil: facilitar una implicació activa en la vida social i comunitària.
Estratègia informativa i de comunicació:
Accions específiques que contemple la difusió de l’oferta d’activitats i serveis del CCJ per a facilitar i promoure l’accés de les persones usuàries a aquesta, així com la promoció del centre, les seues activitats i serveis.
Estratègia participativa:
Accions específiques temporalitzades al llarg de l’any, tant dins com fora del CCJ, comptant amb la presència del personal propi del CCJ com a animadors d’aquestes accions que cobrisquen l’objectiu de promoció de la participació de les persones joves.

Cal assenyalar entre les novetats d’aquest nou contracte el servei d’informació i animació juvenil: L’Espai Jove.

A) Servei d’informació i animació juvenil: L’Espai Jove.
En aquest servei s’inclouran els programes que formen part del projecte de l’entitat adjudicatària, a més dels recollits a continuació:

– Servei d’informació sobre voluntariat
Té com a objectiu posar en contacte demandes i ofertes en matèria de voluntariat. El servei posarà a la disposició de les persones interessades a ser voluntàries la informació de les demandes de voluntariat emeses per entitats i associacions, tant de forma presencial com informàticament. El servei, en funció de les indicacions del personal tècnic municipal, treballarà de forma coordinada amb els diferents serveis municipals implicats en el voluntariat.
Es farà un especial recalcament a promocionar el voluntariat entre les persones joves a través d’accions específiques que s’inclouran en la programació del CCJ en el format que es valore més oportú.

– Associacionisme: constitució, redacció i modificació d’estatuts, recursos humans i voluntariat, comptabilitat, finançament, subvencions, etc.
– Vida autònoma (estudis, ocupació i oci): educació, beques, idiomes, eixides professionals, orientació sociolaboral, elaboració CV, habitatge, activitats d’oci, camps de treball, etc.
A.1. Altres espais d’informació
A més d’en les mateixes instal·lacions del CCJ, s’articularan accions d’informació i orientació en altres espais, fora del centre, que siguen de referència per a la joventut.

B) Servei d’animació juvenil
Serà una programació variada, que tindrà en compte les especificitats per edat: preadolescents, adolescents, joves i joves adults.
Per a fomentar una major participació juvenil, i de cara al disseny de la programació, s’articularan mecanismes de participació que s’aniran adaptant a la realitat juvenil i implicaran no solament les persones joves que ja fan ús dels serveis de joventut, sinó també contemplarà com activar a la resta de joves.
B.2. Acompanyament i suport a les iniciatives juvenils.
Dins de les funcions del servei està facilitar i donar suport a la joventut per a la posada en marxa de les seues iniciatives, realitzant una labor d’acompanyament, seguiment, facilitació de recursos per part del personal tècnic del CCJ.
B.3. Cessió d’espais i infraestructures
El personal del CCJ col·laborarà en la gestió de la cessió de sales de la instal·lació a entitats, col·lectius juvenils o persones joves.
Per a la prestació del servei destinat al desenvolupament del programa d’activitats juvenils, el contractista disposarà com a mínim de: una persona tècnica coordinadora, una altra animadora-informadora i finalment una persona tècnica monitora.

El preu de licitació és de 79.992,78 euros, en un contracte d’un any prorrogable a dos més, les empreses tenen fins al 5 de setembre a les 14 hores per a presentar la seua oferta.

La regidora de Joventut, María Baca, destaca que: “Hem incorporat nous serveis basant-nos en els objectius i estratègies de la mateixa regidoria. Cal ressaltar que l’empresa adjudicatària haurà de posar en marxa el servei d’informació i animació juvenil, que té per objectiu dotar de recursos i orientar en la presa de decisions d’una manera responsable i autònoma i buscar de manera proactiva les inquietuds dels joves. Es treballarà en aquest àmbit, informació sobre voluntariat, associacionisme, ocupació sobre beques i idiomes, ocupació, etc.”.
“També és important dir que com a novetat l’equip de professionals articularan accions d’informació en altres espais fora del centre que siguen d’importància per a la joventut amb la intenció d’activar i implicar la participació juvenil”, assenyala l’edil.
Finalment, María Baca assenyala que “volem que els joves puguen trobar un espai en el qual tinguen tota la informació centralitzada i que identifiquen el CCJ com un centre de recursos, a més de l’oci alternatiu, on un equip de professionals de la joventut els acompanyen i ajuden per a donar resposta a les seues inquietuds i necessitats”.