Durant el primer semestre de l’any, els alcoians han realitzat un total de 1193 tràmits a través de l’administració electrònica de l’ajuntament d’Alcoi. Aquest sistema permet reduir el temps de tramitació, així com la duplicitat de documentació.

Respecte als tràmits registrats han registrat 256 d’aportació de documentació genèrica, 165 són sol·licituds d’informe o atestat, un total de 150 estan relacionades amb temes urbanístics: Llicències Urbanístiques 43, Declaracions Responsables Urbanístiques, excepte en Sòl No Urbanitzable 41, Informe d’Avaluació de l’Edifici 40, Informes i certificacions urbanístiques 26. Oposicions i concursos 91, Informe o certificat d’empadronament individual o col·lectiu 73, Actuacions en la xarxa d’aigua potable municipal 46, Autoliquidació de Plusvàlua 23, Peticions Festes de Barri 22 i Certificacions generals 22, a més d’altres tràmits en menor quantitat, en total han presentat 105 tràmits diferents. També han realitzat 118 pagaments a través de la passarel·la de pagaments electrònica.

Del total de 275 tràmits que es poden realitzar a l’ajuntament, existeix la possibilitat de realitzar 264 via administració electrònica, entre altres es pot realitzar l’alta i baixa d’animals en el registre municipal, Celebració de matrimoni civil i parella de fet, Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals, Ús d’espais en centres educatius municipals, Turisme rural i esports en espais naturals, Trasllat de les restes d’una unitat d’enterrament, Treballs de camp sobre Emergències i Protecció Civil, Teleassistència domiciliària per a persones majors, Diferents taxes, targetes especials, subvencions, llicències, sol·licituds relacionades amb el títol de valencià de la Junta Qualificadora, altres relacionades amb els contenidors de residus urbans, plagues urbanes, serveis de neteja, d’informació turística, d’informació sobre punts de la xarxa d’aigua potable (pressió, cabal…), d’informació cartogràfica municipal, entre altres, també es poden sol·licitar diferents bonificacions i autoritzacions, així com queixes i reclamacions, sol·licitud d’ocupació de la via pública, oposicions i concursos.

La seu electrònica facilita l’accés als serveis d’Administració Electrònica que l’ajuntament d’Alcoi posa a la disposició de ciutadans i empreses en compliment a la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. A través d’aquest sistema la poden exercir el seu dret d’accés a la informació i realitzar les seues gestions amb l’Ajuntament. Aquests tràmits tenen la mateixa validesa que els efectuats de forma presencial.
Cal ressaltar la seguretat d’aquest sistema, ja que tota la informació de caràcter personal viatja xifrada, els Certificats Digitals garanteixen la identitat de totes dues parts. Les dades personals que s’envien per Internet estan xifrats i, una vegada que són guardats en els sistemes de l’Ajuntament s’utilitzen els mitjans necessaris per a protegir-los, en compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seua normativa de desenvolupament.

També és important assenyalar que es pot accedir a la seu electrònica i realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l’any. És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguen en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

El regidor de Modernització de l’Administració, Alberto Belda, indica que: «Hem de destacar que la tramitació electrònica redueix el nivell de pèrdua de temps baixa evitant cues. L’administració sense papers pretén reduir els temps de tramitació dels expedients i de la signatura de les diferents propostes, facilitant la signatura amb mobilitat dels responsables. Menys tràmits per als ciutadans, reutilitzant documents ja aportats i evitant el desplaçament fins a sedes físiques, podent consultar i sol·licitar informació les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any. També permet eliminar les despeses de paper, tinta i magatzem físic d’expedients i documentació en general».