En total, 1.333 famílies alcoianes han vist aprovada la seua sol·licitud per a pagar subministraments bàsics dels seus domicilis, incloent-hi, l’IBI a través de les ajudes a les famílies que atorga l’Ajuntament d’Alcoi. A aquestes ajudes per a famílies desfavorides se sumen altres com la bonificació de la brossa. Atorgant-se una quantitat global de 105.130 euros del pressupost municipal.
En 2019, s’han presentat un total de 1.370 sol·licituds, aprovant-se: 1.052 ajudes en concessió automàtica, 86 que són una ampliació de la quota autonòmica, 154 noves ajudes i 41 noves d’ampliacions de la quota autonòmica.

L’Ajuntament d’Alcoi va enviar una carta informant de les ajudes a les persones que l’any passat ja van rebre aquesta subvenció per a famílies en situació de precarietat econòmica per fer front als pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l’habitatge, amb tota la documentació necessària per a poder-les tornar a demanar. Als últims anys, s’ha ampliat el termini d’un mes a dos mesos per demanar les ajudes i s’adjunta també la documentació per demanar la bonificació de la taxa de brossa per al 2020, ja que aquestes famílies també compleixen amb els requisits per obtenir-la.
Els beneficiaris d’aquestes ajudes són nuclis familiars amb ingressos inferiors a 12.000 euros anuals que no poden fer front a les càrregues necessàries per a poder viure en un habitatge estable.
La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, comenta: «Seguim treballant des de l’Ajuntament perquè les famílies en situació de precarietat puguen fer tindre els serveis bàsics, evitant el desarrelament i promovent la dignitat de l’habitatge habitual amb els seus serveis mínims. En total, més de 1.300 nuclis familiars s’han pogut acollir a aquestes ajudes».

Cal recordar que ls ajudes que poden rebre aquestes famílies són:
1. Amb caràcter general els beneficiaris rebran una ajuda de 75 euros anuals.
2. Unitats familiars monoparentals amb fill/s menors de tres anys a càrrec, 100 euros anuals.
3. Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 euros anuals.
4. Unitats familiars amb discapacitats amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, 120 euros a l’any.
5. Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 euros a l’any.
6. Famílies nombroses, 120 euros a l’any.