L’ajuntament d’Alcoi aplica diferents bonificacions en l’Impost de Béns immobles; IBI, en l’Impost d’Activitats Econòmiques; IAE, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; ICIO i en la taxa per llicències ambientals, declaracions responsables ambientals i comunicacions d’activitats innòcues i de llicències per a l’obertura d’establiments públics a aquells que fomenten l’ocupació.

S’estableix una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost de l’IBI, IAE, ICIO i taxa per llicències ambientals, declaracions responsables ambientals i comunicacions d’activitats innòcues i de llicències per a l’obertura d’establiments públics en favor de subjectes o d’immobles depenent de cada cas, en els quals es desenvolupen activitats econòmiques o que siguen declarats d’especial interés o utilitat municipal, per foment de l’ocupació. Cal ressaltar com a novetat que enguany s’aplica aquesta bonificació a l’IAE.
Cal assenyalar que aquestes bonificacions són pregades, és a dir, no es tramiten de manera automàtica. Han de presentar la justificació de foment de l’ocupació i és el ple el que valora i vota l’aplicació d’aquesta bonificació.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, explica que “Aquestes són unes bonificacions que regula l’Estat i l’ajuntament les acull per a fomentar l’ocupació, sent el ple qui decideix. D’aquesta manera tractem d’evitar traves i facilitar la creació d’ocupació, perquè aquestes bonificacions, tal com indica la llei, són per a qui cree ocupació, no per a qui s’instal·le en un determinat lloc o contracte a un determinat nombre d’empleats”.

“Des que vam accedir al Govern hem realitzat modificacions per a ajudar a la creació de l’ocupació, l’última aprovada ha sigut les novetats en l’IAE, però no sols això, també pretenem beneficiar als qui cuiden el medi ambient, utilitzant energies renovables i reciclant els seus residus”, conclou, Moltó.
Així mateix podem ressaltar en el cas de la llicència d’obertura que els menors de quaranta-cinc anys que inicien per primera vegada l’exercici de qualsevol activitat econòmica tindran una bonificació del 30%. La bonificació serà del 50% per als qui acrediten tindre la condició d’aturats de llarga duració i les activitats empreses per primera vegada per dones.

BONIFICACIONS MEDI AMBIENT
En el cas de l’IBI, també hi ha una bonificació de fins al 50% durant quatre anys per a aquells immobles que instal·len sistemes d’aprofitament de l’energia solar. Aquesta bonificació també s’aplica en l’IAE als subjectes que produïsquen un mínim del 20% anual del consum energètic anual de l’activitat a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables.
Igualment hi ha bonificacions en la taxa de recollida, tractament i eliminació de fems i residus sòlids urbans. En aquest cas d’un 30% si s’acullen als plans municipals de gestió de residus i eficiència mediambiental: Objectiu 2020. Les bonificacions són per a comerços, indústries, tallers i hostaleria. En aquest cas és el Departament de Medi Ambient el que verificarà i adoptarà la resolució corresponent que traslladarà al Departament de Tributs.