La regidoria de Democràcia Participativa i Transparència ja està treballant per a donar compliment a la Directiva de la Unió Europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de persones que informen sobre infraccions de dret de la Unió Europea. La directiva no és d’obligat compliment fins al 2021 però l’Ajuntament ja està treballant tant en l’àmbit intern, pel que respecta als seus propis treballadors com en l’àmbit extern, en relació amb els ciutadans, per a crear una oficina antifrau.

La directiva que part de la base que “les persones que treballen per a una organització pública o privada o estan en contacte per les seues activitats laborals són sovint les primeres a tindre coneixement d’amenaces o perjudicis per a l’interés públic. Aquests denunciants (whistleblowers) exerceixen un paper clau a l’hora de descobrir i prevenir aqueixes infraccions però, els denunciants potencials solen renunciar a informar sobre les seues preocupacions o sospites per temor a represàlies. En aquest context, és cada vegada major el reconeixement, a escala tant de la Unió com internacional, de la importància de prestar una protecció equilibrada i efectiva als denunciants.

La directiva estableix que els denunciants tindran dret a protecció quan es complisquen dues condicions: La primera consisteix en el fet que tinguen motius raonables per a pensar que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia i que la citada informació entra dins de l’àmbit d’aplicació de la Directiva. I La segona, requereix que hagen denunciat per canals interns o hagen fet una revelació pública conforme al que es preveu en la Directiva. No obstant això, s’estableix una excepció eventual a favor de l’admissibilitat pels Estats de les denúncies anònimes.

La regidora de Transparència, Teresa Sanjuán, explica: «Ja estem treballant per a crear una comissió amb els tècnics municipals coneixedors tant de temes jurídics com de protecció de dades i la regidoria de Transparència per a posar tots els canals necessaris que garantisquen el compliment d’aquesta normativa abans de la data límit del 2021».
L’Ajuntament d’Alcoi és molt conscient de la importància de la transparència i la protecció del ciutadà, donant especial rellevància a totes les normatives que apareixen relatives a aquest tema. Per exemple, ja es va posar en marxa la figura del delegat de protecció de dades, que es pot consultar en https://www.alcoi.org/ca/ayuntamiento/dpd/index.html i que estava contemplada en l’article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/ce.

«Som un govern compromés, sempre treballant per millorar i avançar, prova d’això és la posició en què es troba Alcoi als rànquings de transparència, som la quinta ciutat en la província d’Alacant i la 16a de la Comunitat Valenciana per davant de municipis amb més població. El govern socialista alcoià és molt conscient de la importància d’aquests temes i donada la rellevància que tenen els mateixos anem a treballar per ser més transparents i justos, si cap, alhora de governar la nostra ciutat» conclou Sanjuán.