L’ajuntament d’Alcoi formarà part de Xarxa Salut, la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits a l’IV Pla de Salut amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla, després de l’aprovació del Ple Municipal amb el vot favorable de tots els partits de la corporació excepte Ciudadanos que es va abstenir.

El Pla de Salut és l’instrument estratègic de planificació i programació de les polítiques de salut a la Comunitat Valenciana. Persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l’administració i comptant amb la participació ciutadana.

Aquest Pla adopta el lema ‘Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques’ i es configura al voltant de cinc grans línies estratègiques, la innovació i reorientació del sistema sanitari, la seua orientació cap a la cronicitat, la necessitat de reduir les desigualtats en salut i l’atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida.

Les actuacions en l’àmbit local se centraran en accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte, anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els recursos locals, que generen salut i el desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la vida de les persones en l’àmbit municipal.

«L’àmbit local és un entorn essencial per al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i per guanyar salut en el municipi. Els governs locals tenim una influència directa en la salut de la població, treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la participació de la ciutadania», ha indicat el regidor de Salut Pública, Miguel Juan Reig.
Podem destacar entre els Avantatges de pertànyer a XarxaSalut: Participar activament en el desplegament territorial del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, tot obtenint l’acreditació de pertànyer a la xarxa, Accedir a subvencions que des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es convoquen amb aquesta finalitat, Participar en jornades, seminaris i tallers orientats a l’intercanvi d’experiències de promoció de salut entre municipis de la Comunitat Valenciana, Divulgar les experiències i activitats a través de l’Observatori Valencià de Salut (OVS!), mitjançant l’espai per a accions de promoció de la salut i actius o recursos que generen salut, Obtenir resultats de millora de la salut i qualitat de vida de la població i dels entorns del municipi, Millorar la participació, la convivència i la cohesió social en el municipi i Contribuir a reduir les desigualtats en salut a l’àmbit local.
Cada municipi haurà de seguir sèrie d’etapes de manera progressiva i escalonada: Etapa I: Aprovació per part del plenari de l’ajuntament de la carta d’adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, Etapa II: Nomenament per part de l’ajuntament d’una persona referent, d’un espai de participació XarxaSalut i del grup promotor XarxaSalut, per a treballar les accions i propostes, Etapa III: Informe de situació de salut i mapa d’actius que promouen la salut. Priorització dels principals problemes i/o necessitats de promoció de la salut en el municipi objectivades i/o percebudes per professionals i ciutadania, Etapa IV: Disseny i implantació d’una o diverses accions segons la priorització realitzada a l’etapa anterior i mitjançant la mobilització dels actius o recursos identificats i Etapa V: Avaluar les accions realitzades i tornar a l’etapa III, emprenent noves accions i/o actualitzant l’informe de situació i d’actius locals que promouen la Salut.