El Partit Popular d’Alcoi exigeix explicacions al Govern, del PSOE, per les presumptes irregularitats en la contractació del servei de publicitat de l’Ajuntament. La Secretaria General de l’Ajuntament ha paralitzat el procediment d’adjudicació després que l’oposició, en concret el grup municipal de Guanyar Alcoi, advertira que les diferents ofertes per a adjudicar-se el contracte les havia valorades un assessor de l’alcalde, Antonio Francés. La Llei de Contractes impedeix expressament que el personal nomenat a dit puga valorar les ofertes.

El valor del contracte és de 460.461,16 euros. Les ofertes presentades han sigut valorades per una persona de confiança de l’alcalde, com va quedar de manifest en la mesa de contractació celebrada el dimarts, 2 de juny. Davant els dubtes plantejats per l’oposició, “la Secretària General de l’Ajuntament, que és la persona encarregada de vetlar pel compliment de la Llei, ha paralitzat el procés de contractació perquè hi ha un informe de valoració signat per un assessor de l’alcalde”, segons explica el portaveu del PP, Quique Ruíz.

En concret, en el procés de valoració de les ofertes hi ha un informe realitzat per un assessor d’Alcaldia, quan la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic el deixa molt clar en el seu article 326: el personal eventual no pot emetre informes de valoració de les ofertes en els processos de contractació.

L’edil popular lamenta que “el Govern d’Antonio Francés incomplisca la legislació”. I adverteix de les conseqüències: la paralització del procés deixa en l’aire la distribució de la publicitat d’acord amb criteris objectius “en un moment en el qual la crisi del coronavirus manté en una situació delicada als mitjans de comunicació”. El regidor reclama “explicacions urgents” al Govern i demana que abandone, ha dit, “aquestes pràctiques irregulars”.

Per la seua banda el regidor de Guanyar Pablo González manifesta que “s’ha de ser molt escrupolosos i tindre una absoluta netedat amb la normativa, perquè si no es fa així s’atempta contra la igualtat d’oportunitats de les empreses que es presenten i s’introduïxen dubtes i ombres sobre la gestió de l’Administració. Si la normativa diu que el personal de confiança no pot fer cap informe en cap procés de contractació, no s’ha de fer i prou. És de lògica, perquè el personal de confiança pot tindre interessos, però a banda d’això la realitat és que l’equip de govern ha tingut 9 anys per aprendre’s la norma. Ens congratulem que finalment es puga aclarir l’elaboració d’este informe i la netedat del procés”.

Segons exposa González, “no es pot permetre que es decidisca a la lleugera amb qüestions relacionades amb els diners de totes i tots els ciutadans, s’ha de ser molt respectuós amb eixos recursos, doncs provenen de l’esforç dels alcoians i alcoianes i han de redundar en el seu benefici”. Manifesta també que estan valorant traslladar este cas a l’Agència Valenciana Antifrau, ja que “el govern ha de ser un model de rigorositat i professionalitat i actuar amb màxima cura amb els recursos públics. I si no ho són doncs reclamarem que es vigile des d’altres instàncies”.

El departament de Contractació aclareix el seu error en un procés

L’error s’ha basat en la confusió generada perquè la llei sí que permet que la persona responsable del contracte siga personal eventual, però no que aquesta puga emetre informes tècnics en el si del procediment licitatori, i li va ser requerit a Alcaldia aquest informe de valoració sense sospesar aquesta circumstància.

La regidora de Contractació, Lorena Zamorano, ha eixit al pas de les denúncies de Guanyar Alcoi i PP referent al procés del contracte de publicitat i l’ha fet per a explicar la transparència i legalitat d’aquest, així com donar a conéixer una confusió del departament de Contractació que ha generat la situació.

Així, respecte al procés, el PSOE assenyala que després de l’obertura d’un dels sobres de documentació tècnica del lot referent a la Publicitat Institucional, des de Contractació es va procedir a remetre a Alcaldia –com a departament gestor d’aquesta partida pressuposada i, en definitiva, responsable d’aquest lot de licitació-, les ofertes dels licitadors, amb la finalitat que realitzara valoració i informe seguint el procediment ordinari. Asseveren que la llei de contractes del sector públic permet que la responsabilitat de seguiment i supervisió recaiga no sols en funcionaris públics, sinó en persones físiques o jurídiques vinculades o alienes a l’administració pública. Podent per tant, si així consta designat, ostentar aquesta responsabilitat el personal eventual, com és el cas.

L’error del departament de Contractació s’ha basat en la confusió creada per aquesta circumstància, ja que la llei sí que permet la figura del responsable del contracte en personal eventual, però no la prescripció d’informes tècnics en el si del procediment licitatori, i li va ser requerit a Alcaldia aquest informe de valoració sense sospesar aquesta circumstància.

“Des d’Alcaldia, amb el convenciment que el requeriment era conforme a la legalitat venint del mateix departament de Contractació, es va procedir a emetre informe a aquest efecte que es va remetre novament a Contractació, sense que s’advertira l’error fins dilluns passat 1 de juny”, insisteixen.

Detectat l’error, se sol·licita per part del departament de Contractació informe de valoració a funcionari de carrera amb remissió de totes les ofertes contingudes en el sobre de referència, deixant sense efecte l’informe que per error es va sol·licitar a Alcaldia i que subscrivia una persona eventual.  Aquest informe ve subscrit per un funcionari i es convoca la Mesa de Contractació per a donar compte de l’esdevingut.

Després de les suspicàcies creades per diferents membres de l’oposició allí presents a l’explicació donada pel personal tècnic del departament, es decideix per la Mesa de Contractació, de la qual no forma part l’oposició, sol·licitar un aclariment per escrit del mateix departament per a fer-lo constar en el procediment.

Sent que l’informe s’ha emés en el dia de hui, es procedeix a convocar nova Mesa de Contractació per a donar compte del mateix i continuar amb el procediment amb normalitat.

“Són inacceptables les eixides de to i les acusacions vetlades d’una oposició que més que construir destrueix, i que hauria de tindre molt present que estem en un procediment molt reglat, on la informació que es maneja en una Mesa de Contractació és confidencial, de fet no és ni pública per als licitadors, i aquest govern ha demostrat que la transparència no sols es predica sinó que s’aplica obrint la possibilitat a l’oposició que foren presents en tot el procés. Perquè no hi ha res a amagar mai, però la gestió pública exigeix ser prudents sempre i ells han demostrat que no ho són. Interessava més crear polèmica i enfangar un procediment per a desgastar al govern que esperar, com hem fet tots els membres de la Mesa de Contractació, a l’informe tècnic de contractació que explicara el succeït”, explica la regidora de Contractació, Lorena Zamorano.