Alcoi durà a terme un estudi per la detecció de necessitats i propostes de millora en la indústria. Aquesta iniciativa és una de les accions que marca el Pla Industrial ‘ImpulsAlcoi’. L’objectiu del Pla és impulsar les accions encaminades a reforçar i incrementar el pes de l’activitat industrial al nostre territori.

L’objectiu d’aquest estudi és detectar les necessitats i àrees de possible millora per a tractar de focalitzar els recursos disponibles en les qüestions que demanen una major intensitat. Es duran a terme la realització d’una sèrie d’enquestes, tant a l’empresariat, com als treballadors i empleats de les empreses. Es considera fonamental l’opinió de tots els agents per al desenvolupament d’aquest projecte, ja que la visió de tots és necessària per al desenvolupament d’aquest sector.

Entres les qüestions que es tractaran s’estudiaran les necessitats de les àrees industrials, les millores de les àrees industrials, la disposició a participació i la col·laboració, accions que valorarien positivament per part de l’Ajuntament, forma de desplaçament i lloc de procedència. La intenció és que aquesta hauria de ser realitzada durant el 1r semestre de 2021.

El pla industrial ‘ImpulsAlcoi’ té 28 accions concretes, dins de les quals es troba l’Agència de la Innovació, englobades en sis grans eixos d’acció: posicionament i promoció; oferta formativa; potenciació de l’impuls industrial; descarbonització i modernització de les àrees industrials i innovació i digitalització. El pla es pot consultar en http://impulsalcoi.org.

Aquesta acció, en concret, s’emmarca en l’eix 3, ‘Impuls Industrial’. L’Ajuntament és un facilitador de l’activitat industrial, i tant les empreses existents en el territori com aquelles que s’hi vulguen implantar disposen d’un aliat per als seus projectes industrials d’ampliació, consolidació o nova implantació. Per a potenciar aquest paper facilitador de l’administració local, es planteja la reorganització dels departaments de l’Ajuntament per a prestar un suport més gran i un millor servei al nostre teixit productiu, per mitjà de diverses accions entre les que es troba aquest estudi.
El regidor d’Ocupació i Empresa, Alberto Belda, destaca que: «La Política Industrial ha sigut una prioritat per aquest Govern des que vam assumir la responsabilitat a la ciutat d’Alcoi, una ciutat que va ser, és i serà una ciutat industrial. L’Ajuntament ha de ser un motor d’aquest caràcter industrial amb aquest Pla i les diferents accions alineades amb les polítiques europees i amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ara podem reforçar encara més la política industrial del nostre municipi en un moment en què s’ha demostrat que aquells territoris industrials estan presentant una major capacitat de resistència enfront de la crisi econòmica que altres territoris amb major dependència del sector serveis o turisme».