L’Ajuntament d’Alcoi duu a terme, un any més la convocatòria que té com a objecte la concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes econòmiques a esportistes de la ciutat no professionals que, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l’activitat esportiva, auguren una projecció immediata o futura per a l’esport. La dotació pressupostària és de 14.000 euros. L’últim dia per a presentar-se és el 24 de novembre.

Les ajudes dirigides a consolidar la progressió del rendiment de les persones esportistes, i es destinen a sufragar, en tot o en part, les despeses ocasionades per la participació, en la seua modalitat esportiva, en les competicions durant la temporada 2019/2020, que comprenen el període entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020, o bé la temporada que comprenga l’any 2020 complet.

L’import mínim de les ajudes serà de 300 euros, i el màxim de 2.000 euros. El nombre d’ajudes que es concediran no serà superior a vint i vindrà determinat per la classificació d’acord amb la puntuació obtinguda pels aspirants que hagen superat el mínim exigit i fins a esgotar el crèdit pressupostari consignat.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els/les esportistes que complisquen amb els següents requisits:

 1. Ser esportista no professional que haja destacat pels seus resultats esportius en competicions oficials d’alt nivell, d’àmbit internacional, nacional o autonòmic. Només es valoraran els expedients d’esportistes nascuts l’any 1986 i anteriors, en el cas que aquests acrediten haver aconseguit resultats esportius a nivell nacional i en categoria absoluta, mai en categoria de veterans.
 2. No rebre de cap manera quantia econòmica que es constituïsca com a retribució contractual per la seua activitat esportiva, bé siga del club al qual pertany o d’entitats patrocinadores.
 3. No rebre cap ajuda econòmica o subvenció de l’Ajuntament per mitjà de conveni, excepte en aquells casos en què la quantia convinguda siga inferior a 1.000,00 euros.
 4. Ser natural d’Alcoi, bé per haver nascut a Alcoi o per ser resident durant un període no inferior a cinc anys.
 5. Estar empadronat actualment a Alcoi amb una antiguitat no inferior a 5 anys.
 6. Disposar de Llicència federativa en vigor durant la temporada 2019/20 o 2020, tramitada per la federació esportiva de la Comunitat Valenciana o per la federació espanyola corresponent a la seua modalitat esportiva.
 7. Haver justificat correctament les subvencions rebudes anteriorment, en el seu cas.
 8. No trobar-se en cap de les situacions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 3 de l’Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcoi (BOP Alacant número 30/01/2015).
 9. Estar al corrent de totes les obligacions tributàries o fiscals amb l’Ajuntament d’Alcoi, la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 10. Reunir algun dels criteris tècnics assenyalats en la Base Desena, que són objecte de baremació per a la concessió d’aquestes Ajudes.
 11. No podran sol·licitar ajudes individualment aquells/aquelles esportistes que competisquen formant equip.

“Aquestes ajudes són per a persones que porten el nom de la nostra ciutat per tot el territori. No són professionals i han de costar-se moltes despeses per a poder dur a terme amb èxit el seu esport i en la majoria dels casos compaginar-los amb els seus estudis, per això estem segurs que aquesta concessió els serà molt profitosa per a continuar complint els seus objectius i aconseguir noves metes”, destaca l’edil d’Esports, Miguel Juan Reig.