Alcoi treballarà per reduir la bretxa de gènere en la Indústria. Aquesta iniciativa és una de les accions que marca el Pla Industrial ‘ImpulsAlcoi’. El Pla Director d’Impuls Industrial naix de la necessitat de coordinar i potenciar totes les accions encaminades al desenvolupament industrial de la nostra ciutat, tant aquelles que ja s’estan realitzant, com les accions noves que proposa, així com alinear aquestes amb els objectius de desenvolupament urbà sostenible, intel·ligent i innovador, principis en que es basa el model de ciutat d’Alcoi. L’objectiu del Pla és impulsar les accions encaminades a reforçar i incrementar el pes de l’activitat industrial al nostre territori.

Una de les accions que marca el Pla Industrial d’Alcoi se centra en reduir la bretxa de gènere existent en el sector industrial ja que revesteix una càrrega especial, en tractar- se d’un àmbit que continuarà generant ocupació en els pròxims anys.

Transcendint l’aspecte estrictament laboral, s’entén que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes és estratègica per a augmentar el nombre de dones en l’àmbit industrial.

La cerca de solucions a la bretxa de gènere en la indústria i la reversió d’aquesta tendència, requereix un enfocament múltiple que englobe l’estudi dels nous mercats, l’accés a la formació, la creació d’itineraris professionals, la conciliació familiar, etc.

Els nínxols d’ocupació industrial ofereixen múltiples oportunitats per als quals s’ha de valorar el talent disponible a Alcoi. Les dades indiquen que hi ha una escassa presència de dones que exerceixen llocs de treball en aquest sector econòmic. És important remarcar que hi ha poca presència femenina en estudis vinculats al sector industrial, tant en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior com en estudis universitaris tècnics. Resulta imprescindible, per tant, reduir la bretxa de gènere en titulacions d’aquesta naturalesa per a la formació de dones en àrees tècniques i tecnològiques.

Per dur endavant aquesta línia es planteja una acció anomenada programa de foment de presència de la dona en la indústria. Es tracta d’una iniciativa de nova creació que posarà el focus en diversos aspectes:

 • Difusió entre estudiants d’Educació Secundària de les iniciatives supralocals que persegueixen aquest fi.
 • Donar a conéixer les subvencions promogudes des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a fi de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte, totes aquestes vinculades a la indústria:
  • Electricitat i Electrònica
  • Energia i Aigua
  • Fabricació Mecànica
  • Instal·lació i Manteniment
  • Transport i Manteniment de Vehicles
 • Donar a conèixer entre estudiants d’Educació Secundària a fi que coneguen la situació del mercat laboral, de manera que disposen d’una visió global de les possibilitats laborals que ofereix el sector de la indústria, que identifiquen quins són els llocs de treball demanats en aquest sector, les ocupacions de difícil cobertura en el municipi, etc.
 • Sessions informatives amb empresaris amb l’objectiu que coneguen, d’una banda, les bonificacions existents en matèria laboral i, d’una altra, remarcar la igualtat en el rendiment de dones i homes en el sector industrial.

El pla industrial ‘ImpulsAlcoi’ té 28 accions concretes englobades en sis grans eixos d’acció: posicionament i promoció, talent humà, impuls industrial, transició ecològica industrial, modernització àrees industrials i impuls innovació i digitalització industrial. El pla es pot consultar en http://impulsalcoi.org. Aquesta acció, en concret, s’emmarca en l’eix 2, ‘Talent Humà’. 

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés ressalta que  «el nostre Govern sempre ha treballat per superar la discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Hem treballat per fomentar la igualtat amb diferents accions i també ho hem de fer en la Indústria. Alcoi, és una ciutat que va ser, és i serà industrial. L’Ajuntament ha de ser un motor d’aquest caràcter industrial amb aquest Pla i les diferents accions alineades amb les polítiques europees i amb els objectius de desenvolupament sostenible».  

Aquesta acció s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En concret per complir l’objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i xiquetes.