Durant 2020 s’han tramitat un total de 30 expedients sancionadors per incomplir l’Ordenança sobre Tinença d’Animals en l’Entorn Humà a la nostra ciutat, d’ells 16 són referents a gossos potencialment perillosos i 14 referents a gossos no catalogats com a tals.
L’import total de les sancions de 2020 que han passat per la Junta de Govern Local ascendeix a 21.095 euros. Cal indicar que el sancionat té una primera opció d’abonar la multa amb una reducció de l’import total al 50%, durant un període de 15 dies naturals, passant posteriorment a l’emissió de l’import al 100%. En tots els rebuts abonats s’ha fet en la fase d’Autoliquidació, amb reducció al 50%.
“És important felicitar la majoria de la ciutadania que compleix les normes, cuida a les seues mascotes i és responsable amb la resta de la ciutat i la població. Aquesta Ordenança fixa la normativa que regula la tinença i protecció d’animals, amb l’objectiu de garantir-los la deguda atenció i bon tracte, compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones, béns i benestar social”. Explica el regidor de Salut Pública, Miguel Juan Reig.
Pel que respecta a les sancions de gossos catalogats com a perillosos segons l’ordenança, 10 han sigut per anar solts o sense morrió i 6 perquè el portador no tenia la llicència obligatòria.
Quant a la resta de sancions cal indicar que 9 han sigut per portar el gos solt, 2 per no tindre el corresponent microxip i 3 per molèsties de lladrits. Cal especificar que l’article 92 d’aquesta ordenança parla de les sancions per molèsties al veïnat. Explica que els propietaris d’animals que, per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent, produïsquen molèsties en el veïnat, sense que es prenguen les mesures oportunes per a evitar-lo, seran sancionats amb multes entre 30,05 i 300,50 euros. És a dir que en aquests 3 casos s’ha realitzat un seguiment perquè les molèsties han tingut lloc d’una manera freqüent.
És important assenyalar també que l’ordenança també defineix l’horari i les zones d’Alcoi per on els gossos poden anar solts. En el seu article 25 detalla que els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que autoritze o fite l’Ajuntament, estant degudament senyalitzades. Als jardins que no tinguen zona fitada o prohibició expressa, els horaris i èpoques de l’any en què es permeta estar solts sempre que es troben acompanyats dels seus amos o responsables, quan no siguen animals agressius amb les persones ni amb altres animals i no tinguen la qualificació de potencialment perillosos són:
A la tardor i hivern de 20 h a 24 h.
A la primavera i estiu de 22 h a la 1 de la matinada.
Així mateix i durant tot l’any de 7 a 10 del matí.
Pel que respecta a les zones són les següents:
Zona Centre:
Bancals situats al final del carrer Sor Elena Piccurelli.
Zona de Buidaoli.
Bancals situats al final del carrer Alcassares (tints de Jover).
Zona del Viaducte:
Terrenys ubicats sota el Recinte Firal (zona que utilitzen les autoescoles i llocs adjacents).
Zona Alta:
Avinguda d’Elx, a l’altura de l’Institut Pare Eduard Vitòria, davant seu (tots els bancals que fiten amb la Beniata).
Bancals situats al carrer de Doña Amàlia, a la zona de Sant Pancraç.
Terraplé que hi ha al depòsit de Sant Vicent, que comunica amb la part alta del carrer del Músic Gonçal Blanes.
Zona de la carretera del Molinar, a partir de les coves cap al riu.
Carrer del Forn del Vidre, a partir del número 12 (camí de terra).
Zona de Santa Rosa:
Terrenys situats entre la Colònia d’Aviació i el túnel del Collao (gasolinera).
Camí del polígon de Sant Benet.
Pont de Fernando Reig, part que fita amb la Beniata, fins al riu.
Zona de Batoi:
Zona de l’antiga via del ferrocarril ( entre el parc situat al final del carrer Sotarroni i el túnel pròxim a la Glorieta del Salt).
Zona de l’Eixample:
La Via.
La Vaguada (bancals ubicats a la part que fita amb el pont de la Petxina).
Carrer del Poeta Joan Valls: al final (la Via) i al principi (per la part de baix que fita amb el riu).
Zona Nord:
Plaça d’Al-Azraq.
Solar i jardí de la Vaguada.
Andanes de càrrega i descàrrega de l’Estació del Ferrocarril.