L’Ajuntament d’Alcoi ha dut a terme tres expedients relacionats amb abocaments il·legals de residus, en concret una sanció va ser a una persona per fer aquests abocaments a Serelles i dos als propietaris de parcel·les per tindre en elles un abocador de residus de construcció i demolició, incomplint l’Ordenança d’Higiene Urbana.

Al primer cas es va poder actuar gràcies a la col·laboració de la ciutadania que va aportar fotografies de dues persones van realitzar un abocament de voluminosos des d’una furgoneta a la zona de Serelles. A partir de les dades es va poder localitzar als autors d’un fet que suposa una infracció tipificada com a greu a l’article 66.f. de L’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana: “Tirar tota mena de residus i deixalles als rius, rierols, qualsevol llera d’aigua natural o artificial, espais naturals i terrenys públics o comunals, sempre que no constituïsca un risc greu per a les persones o els seus béns, els recursos naturals o el medi ambient”.

El següent expedient sancionador per l’acumulació de residus sense autorització en la partida de Barxell s’ha dut a terme gràcies a la Patrulla Seprona d’Ibi que va realitzar una denúncia per l’emmagatzematge de residus sense llicència. Incomplint tres articles de l’Ordenança. L’article 24 que estipula que no es poden abocar residus fora dels abocadors autoritzats o dels contenidors per a cada tipus de residu. L’article 29 que determina que es prohibeix l’eliminació mitjançant la deposició dels residus en terrenys que no hagen sigut autoritzats per l’administració competent, així com la descàrrega en depòsits o abocadors particulars de qualsevol mena de residus, diferents d’aquells que hagen sigut motiu d’autorització. Finalment a l’article 65 que classifica com a infracció molt greu l’establiment o constitució d’un depòsit o abocador que no haja sigut autoritzat prèviament per l’Ajuntament o no s’ajuste a l’autorització concedida.

També la Patrulla del Seprona d’Ibi va informar de l’acumulació de residus sense autorització en una parcel·la de la partida Rambla Alta. Els fets declarats provats responen a la infracció tipificada en els articles 27.1 i 27.2 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana on s’indica el següent: 27.1 Les persones físiques o jurídiques que desitgen realitzar el tractament, valoració o eliminació de residus, hauran d’obtenir la corresponent llicència d’activitat, havent de ser autoritzats expressament per l’Ajuntament sense perjudici de les altres autoritzacions o llicències exigides per l’organisme competent. 27.2 Les que no disposen de llicència municipal corresponent, podran ser clausurades immediatament, alhora que es tramitarà l’expedient administratiu corresponent, sense perjudici de les sancions que corresponguen.
També s’està actuant en la investigació d’abocadors i retirada de residus d’altres zones de la ciutat com la Beniata, Santiago Payá o Sant Benet Baix.

Recordem que la ciutat disposa del servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili trucant al 900 101 843 i que també tenim un ecoparc com a infraestructura complementària de qualsevol sistema de recollida selectiva per a diverses fraccions reciclables dels residus sòlids urbans; només els residus orgànics i els tòxics i perillosos d’origen industrial es troben totalment exclosos de la instal·lació.

«Des del Govern d’Alcoi treballem per acabar amb aquests abocadors il·legals seguint les directrius legals i administratives corresponents. Molts dels abocadors els tenim localitzats i el que volem, és poder agafar a les persones en el mateix moment que fan l’abocament, per això demanem la col·laboració de la ciutadania», ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

Recordem, una vegada més, que aquest govern està compromés amb les ODS buscant una ciutat i entorn més nets i treballat l’ODS 11 Ciutats i Comunitats Sostenibles i el 15 Vida d’Ecosistemes Terrestres.