Les ajudes Parèntesi dins del Pla Resistir de la Generalitat estan dotades amb un total 160 milions d’euros distribuïts per a cada municipi on es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors més afectats. Del total de les ajudes, la Generalitat aportarà el 62,5%, és a dir 100 milions d’euros, mentre que les Diputacions Provincials contribuiran amb un 22,5%, i els ajuntaments amb el 15% restant, tal com va ser acordat en la Mesa Institucional, constituïda per la Generalitat, Diputacions Provincials i representants dels municipis. En concret, hi haurà 1.444.223 euros per als autònoms dels sectors més afectats de la nostra ciutat. Des de l’Ajuntament la intenció és fer les tramitacions el més ràpid possible i puguen arribar a les persones beneficiades abans de final de mes.
Les activitats econòmiques recollides en el decret llei i considerades com les més afectades per les restriccions a conseqüència de la pandèmia són hostaleria i restauració, activitats de creació artístiques i d’espectacles, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment i allotjaments i activitats turístiques. Es calcula que l’ajuntament podrà tindre un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors i està estudiant dedicar-lo a altres sectors i activitats també afectades per la pandèmia que no han sigut contemplades en els sectors definits com perruqueries, salons d’estètica o tintoreries, entre d’altres.
Recordem que amb aquestes ajudes d’una banda es concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; i d’altra banda una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms en els esmentats sectors.
Els ajuntaments hauran de destinar les ajudes directament a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, pertanyents a les activitats més afectades per la pandèmia. Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l’activitat duta a terme des d’abril de 2020, que hauran de ser justificats pels autònoms i microempreses.
«Aquestes ajudes fruit de l’acord de Generalitat, Diputació i Ajuntaments seran molt importants per als autònoms i les xicotetes empreses de la ciutat dels sectors més afectats per la pandèmia. Des de l’Ajuntament estudiarem poder arribar a més sectors que també ho estan passant malament a causa d’aquesta crisi sanitària i econòmica. La intenció és que les ajudes puguen tramitar-se com més prompte millor», ha explicat l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.
La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.
Les ajudes Parèntesi constitueixen una de les mesures de suport incloses en el Pla Resitir, dotat amb un total de 380 milions d’euros, amb la finalitat de reforçar els sectors greument afectats, evitar la deterioració del seu teixit empresarial i contribuir a la conservació de l’ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.
NOVES AJUDES
A més, cal ressaltar que el Ple del Consell ha aprovat un decret llei d’ajudes extraordinàries i directes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a les empreses, persones treballadores autònomes i persones treballadores en ERTO dels sectors productius més afectats per les restriccions a la mobilitat, adoptades en la Resolució del 19 de gener de la Conselleria de Sanitat, davant l’agreujament de la situació de la pandèmia i que a la nostra ciutat estan especialment afectades pel decret del 5 de gener. En concret, mitjançant el decret llei aprovat s’activen 97 milions d’euros per a cobrir les quotes de la Seguretat Social dels treballadors pertanyents als sectors més afectats i per a ajudes directes als treballadors que continuen en ERTO.
La primera línia d’ajudes, dirigida a sufragar part de les quotes a la Seguretat Social, estarà dotada amb 80 milions d’euros, i el segon tipus d’ajudes, dirigit a complementar les prestacions que reben les persones treballadores en situació d’ERTO, disposarà de 17 milions d’euros.
Les ajudes seran de 600 euros en el cas de contractes a jornada completa i de 300 euros en el cas de contractes a jornada parcial. I per als treballadors autònoms, de 600 euros.
En segon lloc, s’articula una ajuda directa a les persones treballadores afectades per expedients temporals de regulació d’ocupació, derivats de la COVID-19, durant el període i condicions que determinen les bases reguladores. Cada persona beneficiària percebrà un màxim de 300 euros, en el cas que haja sigut perceptora de prestació per desocupació associada a ERTO COVID-19 durant els mesos de gener i febrer del 2021, i un màxim de 150 euros, en el cas que haja sigut perceptora de la prestació durant un sol mes, és a dir al gener o febrer de 2021.
A més, està previst que la setmana vinent el Ple del Consell aprove una tercera línia d’ajudes per a persones treballadores autònomes, per valor de 8 milions d’euros, amb el que es complementarà la prestació que aquestes persones han rebut de la Seguretat Social.