El pressupost 2021 de l’Ajuntament d’Alcoi té un increment de prop de 200.000 euros en l’àrea de Patrimoni Històric. Aquest augment obeeix en gran manera a la inclusió de nous projectes.
En primer lloc cal ressaltar que s’incrementen les partides d’excavacions i publicacions, afavorint d’aquesta manera la investigació i divulgació del nostre patrimoni arqueològic. S’incrementa així mateix la partida corresponent a les dinamitzacions de les Pintures Rupestres de la Sarga en línia amb l’estratègia de divulgació d’aquest recurs cultural declarat Patrimoni de la Humanitat del qual Alcoi pot presumir, i del qual s’espera que puga convertir-se, mitjançant la promoció i el treball divulgatiu del Museu Arqueològic en un focus d’atracció turística en el futur. Amb aquest objectiu, després de la redacció del Pla Director de la Sarga, s’ha incorporat crèdit per a disposar la redacció del projecte de Centre d’Interpretació que oferirà al visitant una experiència completa i instructiva, no sols de l’art rupestre en si, sinó de l’entorn arqueològic i etnològic.

Com a novetat en aquest pressupost podem indicar la incorporació de crèdit per a la consecució del projecte de consolidació i dinamització cultural i turística del jaciment del Castellar. Una vegada culminats els treballs de recerca, a través del programa d’excavacions desenvolupat en col·laboració amb la UA i sota la direcció facultativa de l’arqueòleg Germán Pérez Botí, i en tràmits de sol·licitar la declaració de BIC, s’abordarà la redacció d’un projecte bàsic i d’execució que permeta, en primer lloc determinar les estructures sobre les quals haurà d’intervenir-se per a la seua consolidació i preservació. En segon lloc, planificar l’accessibilitat al recurs per a poder ser visitat en condicions de seguretat, i en últim terme el contingut i forma de la informació, la senyalització del BIC, etc.

Igualment cal ressaltar la dotació per al manteniment de Vila Vicenta la cessió en favor de la qual de l’Ajuntament per part de la Generalitat es va produir en exercicis anteriors i no es disposava de partida pròpia.
Finalment cal assenyalar que l’atribució de competències respecte del Museu Arqueològic que passen d’estar integrades en l’Àrea de Cultura, a l’àrea de Patrimoni Històric.

“Es continua posant de manifest en aquest pressupost l’aposta clara i la dedicació real d’aquest govern per la conservació i posada en valor del patrimoni històric de la ciutat. La finalitat d’aquests projectes no és una altra que avançar en el descobriment i conservació de la nostra història, del nostre patrimoni i que contribuïsca a més a generar riquesa per a la ciutat” ha afirmat la regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano.