Cada mes el punt de Trobada Familiar d’Alcoi atén 39 famílies. El punt de trobada familiar és un servei específic que presta temporalment atenció professional especialitzada per a facilitar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents puguen mantenir relacions amb els seus familiars o persones reunides durant els processos i les situacions de separació, divorci, protecció d’infància i adolescència o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar.
A aquests 39 expedients, cal afegir altres 11 que en aquest moment es troba suspesa provisionalment la seua actuació per diferents motius, canvi de domicili per motius laborals, falta d’interés del progenitor no custodi, etc. o pendents d’aprovar el cessament proposat des del Punt de Trobada Familiar per a finalitzar la seua actuació.
De tots els anteriors atesos distingim per la mena d’atenció que es presta, conforme a la modalitat de visita acordada, entre:
-Visites en supervisió de lliuraments i recollides (Intercanvi): 12
-Visites tutelades: 27
En els expedients descrits s’atén un total de 53 menors (com a beneficiaris del recurs), resultant ser 23 xiquetes i 30 xiquets del nostre partit judicial, sent la majoria d’Alcoi. Les persones beneficiàries dels punts de trobada familiar són les xiquetes, els xiquets o els adolescents, així com les persones majors d’edat amb capacitat judicialment modificada subjectes a la pàtria potestat prorrogada, les relacions familiars de la qual s’hagen de facilitar mitjançant aquest recurs, d’acord amb una resolució judicial o administrativa.
Pel que respecta als usuaris (mares i pares, avis/as i altres titulars del dret de visita) s’atén un total de 73 adults, sent 36 dones i 37 homes. Cal indicar que en l’actualitat existeix llista d’espera de 8 famílies, pendents de programar la primera entrevista prèvia de recepció amb la qual principiar l’atenció que es requereix.
Esment a part mereix els Expedients de Violència de Gènere, resultant ser 13 dels 39 totals atesos, un 33,3% del total d’expedients atesos i que corresponen a 5 Intercanvis i 8 Visites Tutelades.
Cal ressaltar que els punts de trobada familiar tenen com a principis rectors d’actuació els següents:
• L’interés superior del xiquet, la xiqueta o l’adolescent, que ha de prevaldre respecte de qualsevol altre concurrent, donant prioritat al seu benestar i seguretat.
• La neutralitat. La intervenció s’ha de fonamentar en elements objectius i ha de respectar la igualtat de les parts.
• La confidencialitat de les dades de caràcter personal, llevat d’aquelles que s’han de comunicar a l’òrgan derivant.
• La subsidiarietat, intervenint només quan siga l’únic mig possible per a facilitar les relacions entre el xiquet, la xiqueta i l’adolescent i la seua família.
• La responsabilitat parental. Les actuacions han de donar suport, però no han de substituir la responsabilitat de les persones progenitores, o altres membres de la família, perquè les relacions objecte d’intervenció es desenvolupen de manera beneficiosa per al xiquet, la xiqueta o l’adolescent.
• La interdisciplinarietat, basada en l’activitat complementària i conjunta de professionals de disciplines diferents.
• L’eficàcia i l’eficiència, duent a terme les intervencions més adequades per a la consecució del seu objectiu amb el menor nombre de recursos possibles.
• La qualitat, complint els estàndards que s’establisquen per a garantir-la.
• Tots els punts de trobada familiar han de ser accessibles tant per als xiquets i les xiquetes que patisquen alguna diversitat com per als seus familiars; per a això s’han de basar en les normatives d’accessibilitat universal.
Destacar que el Rotary Alcoi Font Roja ha realitzat una inversió per a adaptar aquest lloc i que siga un espai amable per als menors.
“El Punt de Trobada Familiar d’Alcoi és un referent en la nostra Comunitat segons ens han fet arribar des de la Direcció General d’Infància i Adolescència. Vull felicitar el gran equip professional que treballa en el PTF, que fan una tasca encomiable. També vull agrair l’aportació del Rotary Club Alcoi Font Roja que amb la seua col·laboració ha millorat de manera considerable el nostre Punt de Trobada Familiar”, ha destacat la regidora d’Infància i Adolescència, Aranza de Gràcia.