Durant les dues últimes setmanes l’Ajuntament d’Alcoi ha portat a terme la neteja dels abocadors de residus, en els dos vessants del riu, tant del carrer Sant Miquel, així com de mossén Rafel de l’Ave Maria.

Recordem que aquesta mesura es va acordar en les reunions entre el veïnat i els departaments d’Habitatge i Transició Ecològica i l’Entitat valenciana d’habitatge i sòl (EVHA), per tractar el tema dels abocaments incontrolats de residus cap al riu.

D’aquella reunió van eixir una sèrie de compromisos per part de les comunitats de veïns i de l’ajuntament. Així pràcticament ja està acabada la neteja de les dues zones, quedant únicament pendent una zona de marge vertical, on han d’anar treballadors especialitzats en treballs verticals, per poder tirar els residus a la vora del riu i que després l’empresa adjudicatària de la recollida de residus ho arreplegue.

El cost de la neteja estarà al voltant de 6.000 euros. S’ha actuat amb màquines retroexcavadores per poder arreplegar i accedir a les zones afectades. També s’han utilitzat contenidors d’obra per arreplegar tots els residus.

«Recordem que no es tracta d’un treball fàcil de fer, que en qualsevol moment poguera realitzar l’empresa de recollida de residus, sinó que s’han de contractar uns serveis especials per poder-ho fer, per tant una vegada més apel·lem a les comunitats de veïns de les zones afectades perquè treballen en conjunt per mantenir-ho net. En una qüestió molt important de salubritat per a tota la ciutadania, la qual es veu greument afectada pel seu propi comportament incívic» ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

Aproximadament s’han tret un total de 10.000 kg de residus, on a banda de bosses de brossa domèstica, també hi havia mobles, plàstic dels cables elèctrics, electrodomèstics i d’altres.

Per altra banda, s’ha col·locat un altre contenidor de resta en la zona i s’ha situat més prop l’altre contenidor. També es vigilarà de prop, per poder localitzar qui fa els abocaments i passar-los el cost de la neteja.«Demanem que tota la ciutadania siga conscient de l’esforç econòmic que hem de fer totes i tots, per solucionar un problema que ens afecta i que sobretot repercuteix en problemes sanitaris per a totes les persones del barri. A més a més recordem que si aquest comportament continua així, les properes neteges repercutiran sobre tot el veïnat implicat»., conclou, Silvestre.