Les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Alcoi inclouen una sèrie de bonificacions per a l’obertura de negocis. Des de 2019 a l’actualitat s’han aplicat en un total de 46 negocis i sis estan en l’actualitat en tramitació.

En primer lloc, indicar que les bonificacions existents són del 100% per a negocis que òbriguen les seues portes en el conjunt històric artístic de la ciutat en locals de menys de 500 m². En el cas de ser locals de major superfície i estar en el centre la bonificació és del 50%.

També podran gaudir d’una bonificació de fins al 95% de la quota de la taxa, aquells establiments que per concórrer circumstàncies socials, culturals o de foment d’ocupació siguen declarades pel Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, d’especial interés o utilitat municipal.

Una altra bonificació és per als subjectes passius menors de quaranta-cinc anys que inicien per primera vegada l’exercici de qualsevol activitat econòmica tindran una bonificació del 30%.

També gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de la taxa d’aquells subjectes passius que acrediten tindre la condició d’aturats de llarga duració i les activitats empreses per primera vegada per dones.

Cal indicar que en 2019 va haver-hi 15 expedients, dos de persones menors de 45 anys, set de dones que emprenien per primera vegada i sis per estar en el centre històric. En 2020, el número va ascendir fins als 21, tres menors de 45 anys, huit per dones que emprenien per primera vegada i 10 negocis en el centre. Finalment enguany ja s’han tramitat 10 expedients, dos són de menors de 45, quatre de dones que emprenen per primera vegada i quatre de negocis en el centre, a més hi ha sis expedients en tramitació.

Cal ressaltar que en total ha suposat una bonificació de 3691,86 euros i que han sigut set per a menors de 45 anys, 19 per a dones que han emprés activitat per primera vegada i 20 negocis que han obert en el centre.
Per a sol·licitar aquestes bonificacions, en el document existent en la seu electrònica per a demanar la llicència d’obertura, existeix un apartat per a marcar en el cas de pertànyer a algun dels supòsits que hem explicat. Enllaç: ací.

“Des de l’ajuntament com a administració més pròxima intentem ajudar a la creació de negoci i una fórmula important són les bonificacions en les llicències d’obertura. És important assenyalar que en els últims tres anys, s’han obert amb bonificacions més de 50 negocis a la nostra ciutat, fins i tot en època de pandèmia l’activitat emprenedora no ha cessat i cal destacar que han obert 20 negocis en el centre, un element molt important de cara a la regeneració d’aquest barri. Aquests negocis estan exempts de pagar la llicència. També cal subratllar que 19 dones han emprés per primera vegada”, ha explicat la regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó.