La Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Alcoi està aplicant endoteràpia vegetal a diferents arbres de la nostra ciutat. L’endoteràpia vegetal és un mètode terapèutic de tractaments fitosanitaris que consisteix en la injecció del producte fitosanitari o substància nutricional directament en el sistema vascular de la planta.
Aquest sistema destaca respecte als tradicionals tractaments per l’absència de polvoritzacions o aspersions de productes químics que contaminen el medi ambient, sòls i aigües, així com per ser totalment innòcua per a la salut de les persones i animals, podent-se utilitzar a qualsevol hora del dia.
Aquest sistema aplica per a cada plaga i espècie uns estrictes protocols d’actuació que asseguren la seua eficàcia i minimitzen el mal a la planta. L’endoteràpia s’ha consolidat com una tècnica per al control de plagues i malalties, així com per a l’aportació nutricional en arbres i palmeres a causa dels seus múltiples beneficis.
Aquest tractament que ja es duia a terme a Alcoi contra la processionària del pi, ara s’està aplicant a altres espècies com els til·lers o palmeres, ja que és eficaç contra el pugó i el morrut roig que afecta aquests arbres. També es fan tractaments preventius.
“És estem utilitzant un sistema respectuós amb el medi ambient i que és específic per a cada espècie d’arbre. Des del Govern Municipal treballem per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i una forma també és reduint la polvorització de productes químics que a més podien resultar perillosos per a les persones o mascotes”.
En conclusió els avantatges de l’endoteràpia vegetal són:
• Gran persistència
• Consum nul d’aigua
• Nul impacte ambiental
• Respectuós amb la fauna auxiliar
• Ús estés per a múltiples patologies