El Ple del Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els ajuntaments d’Alcoi i Aldaia per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual del sistema educatiu valencià.

El conveni amb l’Ajuntament d’Alcoi correspon al projecte de Formació Professional Dual del cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control Ambiental que s’imparteix a l’IES Pare Vitoria d’Alcoi.

Així mateix, el conveni amb l’Ajuntament d’Aldaia correspon al projecte de Formació Professional Dual del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes que s’imparteix a l’IES Salvador Gadea d’Aldaia

Els alumnes participants han de ser majors de setze anys i percebran una beca, assumida per l’ens local, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi. En cas de ser menors d’edat, hauran de tindre una autorització dels pares, tutors o representants legals.

La jornada i l’horari en el centre educatiu i en l’entitat quedaran fixats per les dues parts. L’alumnat exercirà les activitats formatives establides en el programa de formació en els locals del centre o centres de treball de l’entitat signant, o en els llocs on l’entitat desenvolupe la seua activitat.

La duració del conveni serà de dos cursos acadèmics, i en qualsevol moment abans de la finalització del termini les parts podran acordar unànimement prorrogar-lo per un període de fins a quatre anys addicionals o bé extingir-lo.