L’Ajuntament d’Alcoi s’ha adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, l’organisme adscrit a la Conselleria de Política Territorial que exerceix les competències de protecció de la legalitat urbanística a la Comunitat Valenciana.

L’adhesió va ser aprovada per majoria absoluta en el Ple celebrat el passat 19 de juliol i comporta que el consistori delega en aquest organisme la competència exclusiva de protegir la legalitat urbanística, així com la capacitat de restaurar la legalitat i sancionar les infraccions urbanístiques greus o molt greus que es produïsquen en sòl no urbanitzable, comú o protegit del municipi a partir de la data de publicació d’aquest acord.
Així mateix, es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre els corresponents procediments de restauració de la legalitat i de sancions sobre les infraccions esmentades, respecte de les quals no s’haja iniciat cap procediment municipal previ al moment de l’adhesió.

A través d’aquest acord, l’Ajuntament d’Alcoi participarà de les decisions de l’organisme a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció i es compromet a respectar les condicions de la seua adhesió i a col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.