El registre d’animals de l’Ajuntament d’Alcoi té un total de 5817 animals vius inscrits. Cal destacar que la majoria són d’espècie canina 5665, 31 són d’espècie felina i 121 d’altres espècies. Així mateix cal especificar que dins de la raça canina hi ha 318 que són considerats potencialment perillosos.

Per a tractar tot el relatiu al tracte amb els animals es va aprovar a Alcoi l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals en l’entorn humà, en el Ple del 30 de gener de 2017 amb un plantejament global sobre la tinença, benestar i protecció dels animals que es recull en aquesta. Des d’aquell moment fins a l’actualitat han continuat sorgint qüestions, referents a la consciència social quant a la necessària convivència i la deguda protecció dels animals, així com la seguretat higienicosanitària d’aquests, la qual cosa ha comportat a haver de fer canvis en els criteris sobre els quals se sustentava l’anterior normativa perquè s’ajustara al nostre temps mitjançant la conscienciació, sensibilització i col·laboració de l’administració amb els administrats i els subjectes d’aquesta ordenança, els animals de companyia que viuen en el nostre terme municipal. Per aquest motiu es va actualitzar l’ordenança de forma consensuada, mesura que va ser aprovada en el Ple del 5 de març de 2021. Després de passar a exposició pública va ser aprovada definitivament el 14 de maig: https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/sanidad/ordenanzas/descarga/Ordenanza-municipal-sobre-la-convivencia-con-animales-del-Ayuntamiento-de-Alcoy.pdf

L’ordenança estableix una sèrie d’obligacions a les persones titulars d’animals amb l’objectiu de minimitzar els riscos potencials dels animals en societat. Al mateix temps que de fet es reconeix el dret d’aquests a compartir un mateix espai de manera natural amb l’ésser humà en un equilibri de respecte i no-agressió.

Per a això, la present ordenança fixa les atencions mínimes que han de rebre els animals quant a tracte, higiene i cura, protecció i transport, registre i identificació, i estableix les normes sobre la seua estada en establiments especialitzats, atenció sanitària, comercialització i venda.

L’Ajuntament està duent a terme una campanya d’assessorament i sensibilitat cap als animals de companyia a peu de carrer, el projecte brigades 2021 amb voluntaris de la Societat Protectora d’Animals i Plantes d’Alcoi. Aquesta iniciativa va començar el mes de juny i finalitzarà al novembre. Durant aquest temps voluntaris de la Protectora degudament identificats recorden a les persones propietàries de mascotes la normativa de l’Ordenança Municipal, incidint en l’obligació de censar i implantar el microxip, la importància de la vacunació, recollir els excrements de la via pública, així com tot el relacionat amb les infraccions i sancions que poden correspondre en cas d’incompliment.

Cal donar rellevància també al descens del 80% en el cens de mascotes de l’alberg Societat Protectora d’Animals i Plantes d’Alcoi. Actualment hi ha al voltant de 40 animals, fa cinc anys se superaven els 200. Aquesta reducció és causada per dos motius, d’una banda l’augment que va haver-hi en les adopcions i per un altre el descens en els abandons, passant de 355 animals recollits en 2017 als 117 de l’any passat, amb una reducció en 2020 del 33% respecte a l’any anterior en gossos, i un 36% en gats. Tot això ha propiciat que el cens de l’alberg municipal siga vegada menor i la major part dels animals que queden tinguen menys adoptabilitat per diferents causes. Entre altres són considerats de races potencialment perilloses, té problemes per a socialitzar-se o són majors.

Per a aconseguir aquesta reducció des de l’Ajuntament es duu a terme una campanya contra l’abandó animal amb el lema ‘No l’abandones, ell no ho faria mai’. Aquests han sigut distribuïts abans i durant de l’estiu que tradicionalment és l’època de major abandó en edificis públics, botigues i perruqueries de mascotes, veterinaris. També s’ha instal·lat publicitat estàtica.

Finalment cal indicar que la tercera campanya que realitzen conjuntament Ajuntament i Protectora està dirigida a sensibilitzar a la població propietària de mascotes sobre la importància de l’esterilització per a evitar l’existència de ventrades indesitjades. Amb l’esterilització s’eviten algunes malalties i comportaments problemàtics. És important assenyalar que quan es realitza l’adopció d’un animal d’una Societat Protectora a la Comunitat Valenciana existeix l’obligació d’esterilitzar i que és un pas imprescindible previ per a dur a terme aquest tràmit. La campanya se centra en les xarxes socials amb un cartell informatiu sobre els beneficis i l’aclariment d’alguns falsos mites.

“Tindre un animal comporta unes responsabilitats, és molt important complir les normes per a beneficiar la convivència amb la ciutadania. Creiem que la informació és fonamental, per això des de la regidoria i al costat de la Protectora, treballem en diferents campanyes de conscienciació que propiciaran el benestar de les nostres mascotes i de tota la població”, ha destacat la regidora de Salut Pública, Teresa Sanjuán.