L’Ajuntament d’Alcoi està duent a terme una sèrie d’actuacions a la ciutat per a fer-la més accessible, sempre complint la legalitat vigent, tal com certifica el personal tècnic del consistori.
Recentment, l’associació Avançar ha denunciat que l’Ajuntament ha realitzat “unes obres tècnicament mal dissenyades, perilloses i il·legals al no complir les preceptives normes d’accessibilitat” referint-se al carrer Sant Francesc. Indicant a més en el seu escrit la “falta de formació dels tècnics”.

Sobre aquest tema, com es va informar en el seu moment aquesta entitat, cal deixar clar que l’actuació compleix amb la legalitat vigent, tal que indica l’informe elaborat pel personal tècnic de l’Ajuntament d’Alcoi: “Vistes les manifestacions d’Avanzar sobre les obres realitzades al carrer Sant Francesc, cal indicar que el projecte d’execució de les obres incloïa un annex d’accessibilitat on es valorava i proposava les actuacions a realitzar a l’obra tenint en compte que es tracta d’una zona urbana consolidada i que les obres s’han executat donant compliment al projecte així com a l’annex d’aquest.

La normativa d’aplicació indica que tot itinerari per als vianants accessible haurà de discórrer sempre de manera confrontant o adjacent a la línia de façana o element horitzontal que materialitze físicament el límit edificat a nivell del sòl, per tant al llarg de tot el carrer es dóna compliment a la normativa, ja que amb les obres s’ha creat una plataforma única on existeix itinerari accessible als dos costats del carrer.

Així mateix i tenint en compte l’anterior, per poder donar servei a les terrasses dels bars, s’ha unificat un criteri per a les autoritzacions de les mateixes deixant sempre la banda accessible d’1,8 metres d’amplària a la part de les cases dels números pars.

Al centre del carrer, de manera que no envaeixen l’itinerari per als vianants accessible, s’han col·locat les reixetes dels embornals, donant compliment a les necessitats d’evacuació de les aigües d’escorrentia superficial. Aquestes reixes tenen les dimensions necessàries per a la correcta captació de les aigües en funció del cabal i el pendent del carrer, no poden garantir el correcte funcionament de la xarxa d’aigües pluvials amb reixetes d’obertures com màxim 1 centímetre. Com addicional, cal indicar que a les obres realitzades a les places Ramón y Cajal i Creu Roja, obres contemplades dins del mateix projecte i en tractar-se de zones d’estada on no hi ha un itinerari de vianants marcat, s’han col·locat canals de recollida de les aigües pluvials de com màxim 1 centímetre d’amplària, en compliment de l’article 12 de la Orden VIV/561/2010, d’1 de febrer.

El 6 d’agost de 2021, s’ha publicat en el BOE l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, document que serà d’aplicació a partir del pròxim 2 de gener de 2022, i que entre altres modifica la dimensió màxima de les obertures de les reixetes a d’1 centímetre a 1,6 centímetres”.

És a dir, es considera la part per als vianants la que està al costat de la façana, en la qual hi ha més d’1,80 m de pas per als vianants que és el que determina la legislació. A més, en aquesta actuació s’ha tingut molt en compte l’evacuació d’aigües, complint tal com determinen els tècnics amb la normativa vigent.

El vicealcalde, Jordi Martínez, destaca que “tenim el millor personal tècnic possible i sempre defensarem el seu treball, perquè sempre compleixen amb tota la normativa i fan el millor per a la ciutat. Em sembla una falta de respecte molt greu acusar els tècnics municipals de falta de formació i crec que és un costum que últimament està arrelant també en algunes formacions polítiques de la ciutat, que sistemàticament estan criticant el treball tècnic de l’ajuntament. Jo puc entendre que no estiguen d’acord amb el projecte polític del Govern Municipal, però em sembla inacceptable que desprestigien d’aquesta manera el treball dels funcionaris”.

Respecte a l’actuació en l’entrada de l’IVAM CADA, cal especificar que no s’ha acabat el treball d’accessibilitat al carrer, i que únicament s’ha emportat una actuació per a facilitar l’entrada a aquest recinte tal com va demandar AVANÇAR. En concret l’informe tècnic detalla que: “cal indicar que aquestes han suposat una millora puntual de l’accés al recinte mentrestant es tramita l’expedient de les obres de millora de l’entorn.
Les obres han comprés les següents actuacions:
• L’ampliació de la superfície de vorera tant a l’entrada al recinte com al gual de vianants d’enfront.
• L’eliminació de la rigola de fossa.
• La nova pavimentació amb paviment tàctil indicador direccional, per a assenyalar encaminament o guia en l’itinerari per als vianants accessible així com proximitat a elements de canvi de nivell, i paviment tàctil indicador d’advertiment constituït per peces amb botons de forma troncocònica.
• El desplaçament de l’embornal fora de la zona enrasada del pas de vianants.

Les obres realitzades no han modificat l’amplària de les voreres, així com els pendents longitudinals i transversals, actuació que està prevista a les obres de millora de l’entorn, no obstant l’anterior s’ha donat compliment a la normativa en matèria d’accessibilitat en la qual s’indica que en les zones urbanes consolidades, quan no siga possible el compliment d’alguna d’aquestes condicions, es plantejaran les solucions alternatives que garantisquen la màxima accessibilitat”.