L’ajuntament d’Alcoi ha pressentat una nova edición de Pressupostos Participatius, un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a objectiu principal la participació directa de la ciutada- nia en aquest procés, amb la finalitat d’establir les seues demandes i preocupacions principals en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2022 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d’inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent en béns i serveis (projectes de sensibilització, activitats).

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi en la data del 27 de setembre de 2021. La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment en els tallers partici- patius, en les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web). Cada persona podrà presentar un màxim de 5 propostes. Haurà d’identificar-se amb el DNI, per a l’opció presencial en les urnes i per a l’opció en línia. Les propostes poden formular-se a títol individual o com a associació/entitat (en aquest cas, s’hau- rà de presentar amb el DNI d’algun membre de l’associació).

El període de presentació de propostes en les urnes serà des de les 12.00 h del dia 27 de setem- bre fins a les 00.00 h del dia 17 d’octubre de 2021.

Els criteris de no-viabilitat d’una proposta són els següents:
1. No és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis.
2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000 € respectivament.
3. Està duplicada: ja s’ha fet o serà feta per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
4. No és competència municipal.
5. No es considera adequada i/o viable per part de l’equip tècnic municipal competent en eixa pro- posta. Està considerada un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campan- ya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu.
7. Està pendent de realització perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució.

On trobaràs les urnes

Biblioteques Públiques d’Alcoi (Centre. Av. País Valencià i La Uixola. Plaça d’Enric Valor), de dilluns a divendres, en horari d’obertura.
Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC). C/ Sant Llorenç, 2. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Complex Esportiu Eduardo Latorre i Centre d’Esports, C/ Juan Gil-Albert, 6. En horari d’ober- tura.
Conservatori de Música i Dansa Joan Cantó. C/Joan Cantó, 2. En horari d’obertura.
Edifici Oròsia Silvestre. Passeig d’Ovidi Monllor, 1. En horari d’obertura.
Centre Social “Zona Nord”. Av. d’Andalusia, 13. En horari d’obertura.
Departament de Benestar Social zona bàsica 01, C/ El Camí, 40. En horari d’obertura.
Departament de Benestar Social zona bàsica 03, C/ Isabel la Catòlica, 5, en horari d’obertura.
Centre Cervantes Jove (CCJ), C/ Els Alçamora, 1. En horari d’obertura del centre.
Centres de Majors: C.M. «La Plaça», Plaça d’Espanya, 17. C.M. «Oliver», C/ Oliver, 31. C.M.
«Batoi». C/ Serrella, 18 i 20. C.M. «Zona Alta». C/ La Sardina, 13. C.M. «Zona Nord». Av. d’An- dalusia, 13. I U.D.P., C/ Gabriel Miró, 12.

Cada persona podrà fer 5 propostes com a màxim. Una proposta per papereta.

NOTA: En cas de declaració d’estat d’alarma sanitària o de confinament, es reduiran les urnes a aquells espais que estiguen oberts i sempre garantint les mesures de prevenció amb l’objectiu de protegir la salut pública.
La setmana del 18 al 24 d’octubre de 2021 l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà de recollir les propostes de les urnes i d’introduir-les al sistema en línia perquè la ciutadania puga fer els avals d’aquestes.

CALENDARITZACIÓ
Per a la realització del Pressupost Participatiu a Alcoi, el calendari previst és el següent:
Dia 6 de setembre de 2021: inici de la campanya de Pressupostos Participatius 2022.
De les 12.00 h del 27 de setembre a les 00.00 h del dia 17 d’octubre de 2021: període de re- collida de propostes i avals, per la via de:
-En línia, en la pàgina web http://alcoiparticipa.com/
-En les urnes.
-En els tallers participatius.

Del 25 d’octubre al 14 de novembre: assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers.

Del 2 de novembre al 21 de novembre de 2021: Període de valoració de les propostes per part dels tècnics municipals.

Del 22 al 30 de novembre: Reformulació de propostes no viables i confecció de la llista de pro- postes per a votació.

De les 12.00 h de l’1 de desembre a les 00.00 h del dia 14 de desembre de 2021: període de votacions de les propostes.

Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciaran abans del 31 de desembre de 2021.