Les Associacions Veïnals d’Alcoi recolzen les declaracions i demandes del col·lectiu AVANZAR respecte al tema de les obres realitzades a l’IVAM CADA i al carrer Sant Francesc.

Consideren que les afirmacions de AVANZAR conten amb l’informe tècnic de COCEMFE (Confederació Espanyola de persones amb Discapacitat Física i Orgànica), dotant-lo de credibilitat.

«Aquestes situacions ens mouen a reflexionar i veiem la necessitat de avançar en l’accessibilitat, dotant-nos dels mecanismes adequats que ens ajuden en la tasca de fer de la nostra ciutat un espai amable i accessible per a tots», opinen.

Opinen que una ferramenta necessària seria contar amb una Ordenança, que tinguera com a objecte establir les normes i criteris D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL en les infraestructures, l’urbanisme, l’edificació, el transport, la informació i la comunicació en el municipi d’Alcoi, amb el fi de fer efectiva la igualtat d’oportunitats i garantir l’accessibilitat de les persones amb discapacitat i de les persones amb mobilitat reduïda, permanent o circumstancial i, en general, de tota la població de l’entorn urbà, els espais públics, els edificis, els mitjans de transport, així com els sistemes de comunicació i informació i la utilització dels béns i servicis.

Aquesta Ordenança hauria de contemplar la creació de la figura del inspector d’accessibilitat. «L’inspector en accessibilitat vetllarà pel compliment de la Ordenança. Detectarà i informarà sobre barreres d’accessibilitat en el medi urbà, en l’edificació, el transport i en la informació i comunicació de l’entorn municipal, entre d’altres funcions. A més regularia la creació i les funcions del consell d’accessibilitat», afegeixen.

«Aquest Consell consultiu sectorial d’Accessibilitat és la forma de disposar d’un mecanisme de diàleg permanent i coordinació en el si de la administració local, amb la finalitat de evitar incoherències i espais-frontera a l’hora de posar en marxa programes des de les diferents àrees. Assistir i assessorar als òrgans competents en l’exercici de les seues funcions facilitant la participació dels col·lectius afectats, a més d’estudiar, tractar, valorar i dictaminar tots aquells expedients sobre concessió de llicència d’obra i/o d’obertura de negocis que pogueren plantejar la creació de noves barreres», demanen.

«Al plenari de data 30/01/2017 es va presentar una proposta d’ordenança que va ser acceptada pel govern municipal i ens consta que es va treballar un temps, però a hores d’ara sembla estar descartada. Considerem prioritari, com ja hem exposat, contar amb aquesta ferramenta i estimem convenient que es reprenga i es pose en marxa aquesta Ordenança. Es important assenyalar que aquesta proposta d’ordenança arreplega la figura del inspector d’accessibilitat i uns estatuts per al Consell Municipal d’Accessibilitat», diuen.

A mes demanen la constitució i posada en marxa del Consell Municipal d’Accessibilitat tal i com es va aprovar per unanimitat al plenari de data del 4 de desembre del 2020.

«Així, estem convençuts, evitaríem situacions com la que estem esmentant (IVAM-CADA i carrer Sant Francesc), i altres que es puguen presentar», conclouen.