La Junta de Govern Local va aprovar dilluns passat les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) que duguen a terme projectes de cooperació internacional.

L’Ajuntament, dins del marc de la Llei de Cooperació Internacional per al desenvolupament, pot col·laborar amb les ONGD per a promoure activitats que estimulen la solidaritat i la cooperació activa amb els països en desenvolupament, així com la sensibilització i l’educació per al desenvolupament.

Aquestes bases tenen com a finalitat regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) i a altres entitats no lucratives, que l’Ajuntament d’Alcoi atorga per a la realització de projectes de cooperació internacional al llarg del 2021. Recordem que aquestes ajudes es van atorgar per primera vegada en 2016.

La dotació pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions específiques serà l’establida en el Pressupost General de la Corporació i ascendeix a 35.000,00 € per a l’any 2021.
S’adjudicarà la subvenció sol·licitada al projecte de cooperació que major puntuació obtinga una vegada aplicats els criteris prioritaris que vénen recollits en les bases.

El projecte que major puntuació obtinga, rebrà una subvenció de 19.000 com a màxim i el projecte que obtinga la segona millor puntuació, rebrà una subvenció de 16.000 € com a màxim. En cas que el projecte amb major puntuació se subvencione amb un import inferior a 19.000 €, o el segon projecte amb un import inferior a 16.000 €, la quantitat sobrant podrà passar al següent projecte millor puntuat, sempre que no supere els 15.000 € i així successivament.

La subvenció sol·licitada no serà superior al 80% del cost total del projecte.

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant instància en la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi en el termini de vint dies hàbils (20 dies) següents a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les ONGD i entitats que concórreguen, per a l’obtenció de subvencions hauran d’estar legalment constituïdes i inscrites en els Registres Oficials pertinents, incloent-hi el Registre d’Associacions de l’Ajuntament d’Alcoi.

“Aquestes ajudes són per a entitats locals que fan una gran tasca en l’àmbit sanitari o social, entre altres i des de l’ajuntament sempre donem suport a aquestes iniciatives. Són ajudes que necessiten altres països i som nosaltres els que hem de donar suport, ajudant a aquestes entitats per dur endavant diversos projectes”, ha indicat la regidora de Polítiques Inclusives, Aranza de Gràcia.