La Generalitat Valenciana contempla en el seu pressupost per a 2022 una partida nominativa per a l’Ajuntament d’Alcoi de 89.000 dins del Pla Municipalització de les polítiques integrals de joventut, en concret es tracta de la línia nominativa: s6030000 xarxa jove. Aquesta partida serà perquè l’Ajuntament seguisca amb l’actual Tècnic coordinador que és la persona encarregada de planificar, coordinar i organitzar les polítiques integrals de joventut i realitze la contractació d’una persona tècnica de joventut en 2021 i una altra en 2022.
Cal assenyalar que aquest Pla contempla que en 2021, 2022 i 2023 els ajuntaments de la Comunitat Valenciana d’entre 50.000 i 500.000 habitants contracten una persona tècnica de joventut cada any. D’aquesta manera acabaran 2023 amb un tècnic coordinador i 3 tècnics de joventut.
Les persones tècniques de Joventut s’ocupen principalment de les intervencions directes amb joves. La qualificació és de persona tècnica del grup B (FP superior del camp de l’Animació Sociocultural i Turística o Integració Social, o qualsevol altra que tinga homologades les funcions d’aquestes) i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
Per altra banda, cal recordar que la qualificació és de persona tècnica-coordinadora és del grup A amb titulacions universitàries d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, acceptant-se també qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
«Som un dels ajuntaments que més diners té previstes per a aquestes línies d’ajudes, açò evidència l’aposta que tenim per les polítiques de Joventut, incorporant gràcies a aquest pla diferents figures professionals que sens dubte ens ajudarà a millorar l’estratègia del departament que el que vol és arribar i acompanyar als nostres joves a desenvolupar el seu projecte de vida», ha ressaltat la regidora de Joventut, María Baca.
PLA DE MUNICIPALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT
La política d’igualtat d’oportunitats i de suport a les famílies amb perspectiva de gènere, solidaritat generacional, reconeixement de la diversitat i equitat territorial és la prioritat del Consell, per garantir una societat inclusiva, justa i cohesionada. Per això, el Consell va aprovar, en 2017, el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social, un document director que busca coordinar transversalment totes les polítiques de la Generalitat. En aquest marc, cal destacar el disseny d’un nou marc normatiu social valencià, on s’inclou la Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i l’Estratègia valenciana de joventut 2019-2023. La Llei de polítiques integrals de joventut regula, tant els drets i deures com els serveis i programes als quals han de tindre accés les persones joves, com les competències compartides entre la Generalitat i l’Administració Local.
El Pla de finançament concertat amb les entitats locals és l’eina per garantir el seu desenvolupament des de la proximitat, l’aposta pels serveis públics i la creació de llocs de treball de qualitat, no deslocalitzables i amb valor afegit.